Coronaprojekt

Den ny coronavirus, der forårsager sygdommen COVID-19, har haft stor indvirkning over hele verden i 2020, idet epidemien udviklede sig til en pandemi. I forhold til andre verdensdele kom virussen først relativt sent til Afrika, og i Uganda blev det første tilfælde af smitte konstateret den 21. marts 2020. I landet havde man faktisk forsøgt at være lidt på forkant med situationen, da man allerede nogle dage forinden præventivt havde lukket alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Den 25. marts indførte myndighederne så hårde restriktioner på bevægelse og forsamling mm. for at begrænse spredningen af den nu præsente virus.

Til forskel fra i Danmark er det i Uganda langt sværere at informere om retningslinjer, og ressourcerne til at beskytte sig og følge forholdsregler er meget ringere. På grund af landets omstændigheder kan de sundhedsmæssige og humanitære følger af udbredt smitte være langt alvorligere end i mere udviklede lande. Især et grænsedistrikt som Kanungu er i høj risiko på grund af de mange og porøse grænseovergange til det svagt strukturerede naboland Den Demokratiske Republik Congo.

Folkene i Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) gjorde fra starten alt, hvad de kunne, for at bringe oplysning og basale hygiejnemæssige fornødenheder helt ud i de små afsides samfund. Det kneb dog med midlerne til dette ekstraordinære arbejde, og bestyrelsen for Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda besluttede derfor at støtte indsatsen ved pr. 1. april at uddele godt 11.300 kr. til et projekt.

Projektfolk fra MBHU med personale fra grænsemyndighederne

Håndvaskestation opstillet ved en grænseovergang

Desinfektion af karantænecentret Matanda i Kanungu

Projektet blev gennemført i april-juni 2020 med hovedformålet at oplyse befolkningen faktuelt om COVID-19 og indarbejde forholdsregler til at undgå smitte. Der blev samarbejdet med sundhedsministeriet og andre lokale organisationer om indsatsen for at nå bredt ud til folk i Kanungu-distriktet og andre nærliggende distrikter.

Implementeringen omfattede følgende aktiviteter:

  • Oplæring af MBHU-personale, myndighedspersoner mv. i risikoformidling, social mobilisering og hygiejne.
  • Anskaffelse af håndhygiejneudstyr.
  • Information, formidling og instruktion.

Følgende resultater blev opnået gennem indsatsen:

  • 40 personer fra MBHU og distriktsmyndigheder i Kanungu blev oplært i at identificere symptomer på COVID-19 og kunne formidle forholdsregler.
  • Fem håndvaskestationer, 30 håndspritdispensere samt desinfektionsspraymiddel blev indkøbt og leveret til overgangene ved grænsen til Congo.
  • Et karantænecenter i Kanungu blev desinficeret.
  • Fem informative udsendelser med lokale eksperter og 10 korte indslag med budskaber om forholdsregler blev produceret og bragt på to populære lokale radiokanaler.

Projektets vellykkede gennemførelse har ført til, at folk i den ønskede målgruppe fik viden om COVID-19 og kunne videregive vigtig information til andre i deres lokalsamfund. Der blev således skabt bred bevidsthed, og en hensigtsmæssig adfærd for at undgå smitte blev fremmet. Ved projektets udløb var der ikke konstateret nogen COVID-19-smittede i Kanungu, men da det første tilfælde så dukkede op i distriktet sidst i august 2020, var man beredt til at håndtere situationen.

COVID-19-indsatsen har mange paralleller til ebolaprojektet, der blev gennemført i maj-juli 2019, og som også gik ud på at forebygge sygdomssmitte mellem folk i samfundet. Den bevidstgørelse om smitte, hygiejne og forholdsregler, der blev arbejdet med i ebolaprojektet, forårsagede et generelt løft af de lokale kompetencer til at bekæmpe smitsomme sygdomme i området. Dette kunne der drages fordel af i indsatsen med at bremse COVID-19, hvor kompetencerne blev vedligeholdt og videreudviklet. Der er i det hele taget god synergi mellem mange af MBHU's sundhedsindsatser.

Det første COVID-19-relaterede dødsfald i Uganda blev først rapporteret den 23. juli 2020. Med 27.532 bekræftede smittede og 221 dødsfald pr. 11. december 2020 er landet langt fra så hårdt ramt som andre dele af verden, men smitteudbredelsen kan pludselig tage fart.