VHECEP-projekt 2018-2019

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i december 2017 tilsagn om en bevilling på 399.999 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu", j.nr. 17-2126-MI-okt, kort kaldet VHECEP-projektet. Projektets totalbudget var 414.719 kr. Det løb fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var at formidle menneskerettigheder og lighedsprincipper samt at bidrage med input til forbedrede dyrkningsmetoder. Projektet byggede videre på de gode resultater og erfaringer opnået i Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu, der kørte i 2016 og 2017. I forhold til dette projekt blev sårbare husstande og øvrig befolkning i otte nye landsbyer inddraget, ligesom juridisk rådgivning, vold mod kvinder og børn og forbedret landbrug var medtaget som aspekter med særlig fokus.

Fælleshave med planter af grøntsagen amarant (dodo) hos selvhjælpgruppen i Burandami

Forsørger og hendes barn i Kanyantama med deres svin, der har fået smågrise

Formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper i landsbyen Kifunjo

Projektresumé:
VHECEP-projektet var et toårigt udviklingsprojekt rettet mod at styrke de mest sårbare husstande i det meget fattige Kanungu og gøre dem selvforsørgende og samtidig gøre lokalbefolkningen bevidst om dens rettigheder og i stand til at hævde og respektere dem. Borgerne blev ansporet til at engagere sig aktivt og udarbejde handlingsplaner til at kræve serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for sig selv, minoriteter og udsatte grupper. Myndigheder og ledere blev inddraget og påvirket til øget ansvarlighed. I 30 landsbyer blev over 500 husstande med forældreløse og udsatte børn organiseret i selvhjælpsgrupper, som blev hjulpet til at starte og drive selvvalgte bæredygtige indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet. Husstandene har derigennem fået ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene og opfylde deres rettigheder. Grupperne blev bundet sammen i overordnede strukturer og har dermed fået et stærkt netværk og en kraftfuld stemme i civilsamfundet.

Mål:
Projektets overordnede mål var at gøre sårbare husstande i stand til at blive selvforsørgende og at opbygge en bevidst og aktivt involveret befolkning i Kanungu Town Council.
Derudover var der følgende to konkrete projektmål:
 • Projektmål nr. 1: Ved afslutningen af det toårige projekt er 500 sårbare husstande i 30 landsbyer organiseret i bæredygtige selvhjælpsgrupper og har tilegnet sig bedre landbrugsmetoder og økonomisk forvaltning resulterende i forbedret fødevareproduktion og forøget indkomst, der er tilstrækkelig til en anstændig levestandard for alle børn og voksne i husstanden.
 • Projektmål nr. 2: Ved afslutningen af det toårige projekt er mindst 3000 borgere og lokale ledere bevidste om menneskerettigheder og emner såsom kønsbaseret vold og er i stand til at rapportere og henvise sager om rettighedsbrud, skaffe sig retshjælp og holde ledere ansvarlige.
Udvalgte resultater og indvirkninger:
Vedr. projektmål nr. 1:
 • 30 selvhjælpsgrupper med i alt 512 sårbare husstande med hver 1 hovedforsørger og anslået 3 børn er dannet og oplært i indsatsområdets 30 landsbyer.
 • Grupperne arbejder fornuftigt med spare-låne-aktivitet og driver med fint udbytte deres selvvalgte indkomstskabende projekter (primært svine-, gede- og hønsehold samt frugt- og grønsagsdyrkning) efter modtagelse af startkapital og faglig assistance hertil.
 • Ca. 400 gruppemedlemmer er oplært i bedre landbrugsmetoder, bl.a. ved læremarker etableret med inspiration fra Farming 4 Life, og husstandene har taget metoder såsom jorddækning og samdyrkning til sig.
 • Husstandene har stabil og sikker indkomst, da de har flere forskellige husdyr og afgrøder. Ved projektets afslutning tjente 85 % af husstandene over 270 kr. pr. kvartal mod kun 7 % før dets start, og 73 % formåede at opspare over 180 kr. i projektets sidste halvår.
 • Via spare-låne-kassen i deres gruppe kan de fleste husstande finansiere skolegang og basale behov samt investere i egne nye projekter til deres fremtidssikring, og over 20 grupper har kunnet etablere et eller flere nye fællesprojekter.
 • Der er skabt erfaringsudveksling og sammenhold mellem grupperne og dannet 5 officielle sammenslutninger, som styrker grupperne og sikrer fremadrettet opfølgning og støtte.
 • Brændebesparende, røgreducerende og billige kogesteder af mursten er implementeret i 303 af de deltagende husstande, hvor de er en stor gevinst, da de omtrent halverer forbruget af dyrt brænde.
 • Husstandenes levestandard (f.eks. antal daglige måltider) er øget betragteligt og deres bæredygtighed fremmet gennem projektdiversiteten, udbytteoptimeringen, den vedvarende opsparing og samarbejdet. De har klaret sig langt bedre igennem COVID-19-nedlukningen kort efter projektafslutningen end øvrige husstande.

Vedr. projektmål nr. 2:

 • Der er sket direkte formidling til ca. 4300 borgere, herunder lokale ledere, om rettigheder og retsforhold gennem seancer i indsatsområdet, mens anslået 150.000 mennesker i hele Kanungu-distriktet og dets nabodistrikter er nået via 9 radioudsendelser med lytterinteraktion.
 • Borgernes kendskab til menneskerettigheder, kvinders rettigheder og børns rettigheder er betydelig forøget. Hustruvold og korporlig afstraffelse af børn anses af forsørgerne ikke længere for passende, og der er dokumenteret stærkt forøget evne og villighed til at tage affære ved overtrædelser af rettigheder.
 • Mange borgere engagerer sig aktivt i hævdelsen af rettigheder og går sammen om at fremsætte krav til ansvarshaverne om levering af serviceydelser og efterlevelse af øvrige rettigheder for sig selv, minoriteter og udsatte befolkningsgrupper.
 • Inddragelse af ansvarshaverne som medspillere har gjort, at de har påtaget sig ansvar på flere områder. Adskillige fortalersager er blevet behandlet, og antallet af indberettede krænkelser af børn og myndighedernes opmærksomhed herpå er steget. Det har medført øget forebyggelse, forbedret håndhævelse og efterlevelse af rettighederne samt reduceret korruption.
 • En komite til varetagelse af forældreløse og udsatte børns tarv er dannet og har behandlet generelle og specifikke børnemisbrugssager, og denne børnetarvskomite videreføres i kommunalt regi efter projektet.
 • Ligheden mellem kønnene er styrket i husstandene pga. den øgede bevidsthed og kvindernes indtægt gennem spare-låne-aktiviteten.
 • De dannede gruppesammenslutninger består og udgør stærke netværksstrukturer, som sikrer bedre ressourcer, gennemslagskraft og fortalervirksomhed i civilsamfundet.
Mere om projektet:
En præsentation med mange flere detaljer om VHECEP-projektet kan downloades her. I denne findes:
 • Projektresumé
 • Projektdetaljer
 • Budget
 • Baggrund for indsatsen
 • Styregruppe og projektteam
 • Rollefordeling
 • Projektmål
 • Aktiviteter
 • Aktivitetsstyrkelser
 • Resultater, projektmål nr. 1 og 2
 • Indvirkninger, projektmål nr. 1 og 2
 • Case stories
 • Oplysning

Projektets løbende fremdrift og resultater i indsatsperioden kan ses her.

Projektet blev evalueret af en lokal ekstern konsulent. Dennes slutrapport (på engelsk) kan downloades her.

Billeder fra projektet:
Repræsentanter fra den danske partner Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda besøgte i januar 2019 projektet for at føre tilsyn, bidrage til bevidstgørelse af lokalbefolkningen om rettigheder mm. og drøfte muligheder vedrørende landbrugsforbedring. De danske repræsentanter formidlede menneskerettigheder og lighedsprincipper og deres fremme og hævdelse gennem dialogseancer i seks landsbyer med i alt ca. 664 deltagere fra størstedelen af de 30 landsbygrupper i projektet. Sammen med det lokale projektteam var de på inspektionsbesøg hos grupper og udvalgte husstande med indkomstskabende projekter i 11 landsbyer, ligesom de foretog finansielt tilsyn og deltog i styregruppe- og evalueringsmøder. Se billeder fra dette danske besøg her.