VHECEP-projekt 2018-2019

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i december 2017 tilsagn om en bevilling på 399.999 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu", j.nr. 17-2126-MI-okt, kort kaldet VHECEP-projektet. Projektets totalbudget var 414.719 kr. Det løb fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var at formidle menneskerettigheder og lighedsprincipper samt at bidrage med input til forbedrede dyrkningsmetoder. Projektet byggede videre på de gode resultater og erfaringer opnået i Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu, der kørte i 2016 og 2017. I forhold til dette projekt blev sårbare husstande og øvrig befolkning i otte nye landsbyer inddraget, ligesom juridisk rådgivning, vold mod kvinder og børn og forbedret landbrug var medtaget som aspekter med særlig fokus.

Fælleshave med planter af grøntsagen amarant (dodo) hos selvhjælpgruppen i Burandami

Forsørger og hendes barn i Kanyantama med deres svin, der har fået smågrise

Formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper i landsbyen Kifunjo

Projektresumé:
Med dette toårige udviklingsprojekt vil Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda styrke de mest sårbare husstande i det meget fattige Kanungu og gøre dem selvforsørgende og samtidig gøre lokalbefolkningen bevidst om dens rettigheder og i stand til at hævde og respektere dem. Borgerne vil engagere sig aktivt og udarbejde handlingsplaner til at kræve serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for sig selv, minoriteter og udsatte grupper. Myndigheder og ledere vil blive inddraget og påvirket til øget ansvarlighed. I 30 landsbyer vil i alt 500 husstande med forældreløse og udsatte børn blive organiseret i selvhjælpsgrupper, som hjælpes til at starte og drive selvvalgte bæredygtige indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet. Husstandene får derigennem ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene og opfylde deres rettigheder. Grupperne bindes sammen i overordnede strukturer og får dermed et stærkt netværk og en kraftfuld stemme i civilsamfundet.

Mere om projektet:
Se projektstruktur mv. i diagrammet herunder. Yderligere oplysninger om projektet findes på CISUs hjemmeside ved at gå til projektdatabasen her og søge på Land: Uganda; Fra: 14-12-2017; Til: 16-12-2017, hvorved projektet fremkommer, og der kan klikkes på titlen for at se detaljer om projektet og have adgang til ansøgningen.

Vi vil her løbende opdatere om projektets fremdrift og resultater. Dette rapporteres under de enkelte aktiviteter defineret i projektets arbejdsbeskrivelse:

 • 1.1 Introduktion af projektet for interessenter (M1 = måned 1):
  • Møde med deltagelse af 48 interessenter afholdt i byrådssalen i Kanungu 29/1 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 1.2 Oplæring af frivillige (CBT'er) som forkæmpere inden for kønsbaseret vold og menneskerettighedskoncepter (M1-M3):
  • Oplæringsforløb for projektets seks frivillige med særlig fokus på menneskerettigheder, kønsbaseret vold og fortalervirksomhed gennemført 30-31/1 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 1.3 Analysering af landsbyer i Kanungu Town Council (M1-M5):
  • Projektintroduktion, oplysning, behovsanalyse og identifikation og udvælgelse af sårbare husstande foretaget i indsatsområdets 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). I alt 1421 borgere deltog. Aktivitet afsluttet.
 • 1.4 Mobilisering af sårbare husstande i 30 landsbyer (M1-M8):
  • Mobilisering af de udvalgte sårbare husstande til deltagelse i projektets selvhjælpsgrupper udført i de 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). Herefter er fortsat mobilisering til deltagelse i bevidstgørelsesmøder (aktivitet 2.1), retsoplæringsmøder (aktivitet 2.2), engageringsworkshop (aktivitet 2.4), landbrugsoplæring (aktivitet 1.8) og opfølgning (aktivitet 1.9) mv. foretaget i landsbyerne juni-august 2018 (M6-M8). Aktivitet afsluttet.
 • 1.5 Dannelse og styrkelse af selvhjælpsgrupper (SHG'er) og sammenslutninger (CLA'er) og oplæring i spare-låne-koncept (M4-M20):
  • Dannelse og indledende oplæring af grupper udført i de 30 landsbyer i maj-oktober 2018 (M5-M10). Styrkelse og yderligere oplæring foretaget i 25 grupper i juli 2018-juli 2019 (M7-M19). Styrkelse af sammenslutninger af grupper foretaget i december 2018 (M12), i Southern Ward i januar 2019 (M13), i Kifunjo i Eastern Ward med 56 deltagende husstande fra tre landsbyer i april 2019 (M16), i Mushasha i Eastern Ward med 80 deltagende husstande fra fire landsbyer i maj 2019 (M17), i Western Ward med 61 deltagende husstande fra fire landsbyer i juni 2019 (M18) og i august 2019 (M20). Aktivitet afsluttet. I alt deltager 512 husstande i projektets 30 grupper, og der er dannet fem sammenslutninger af grupperne. Mange af grupperne og sammenslutningerne har registreret sig hos kommunens udviklingskontor, som dermed kan følge op på og støtte dem fremover. Den samlede nettoopsparing i de 30 gruppers spare-låne-kasser var efter den første 12-måneders spare-låne-cyklus (2018-2019) på 22,6 millioner UGX (40.300 kr.). Heraf delte gruppemedlemmerne 8,2 millioner UGX mellem sig som udbytte og overførte de resterende 14,4 millioner UGX til næste spare-låne-cyklus (2019-2020).
 • 1.6 Udførelse af deltagerinddragende identifikation og udvælgelse af gruppeprojekter at støtte i SHG'erne (M6-M14):
  • Identifikation og udvælgelse af fælles projekter foretaget af de deltagende husstande i hver landsbys gruppe i de 30 landsbyer i juni 2018-februar 2019 (M6-M14). Diverse supplerende besøg foretaget i et antal landsbyer i november 2018-februar 2019 (M11-M14). Aktivitet afsluttet.
 • 1.7 Forsyning med materialer og faglig assistance til de udvalgte gruppeprojekter (M7-M18):
  • Startkapital og rådgivning ydet til de 30 grupper i juli 2018-juni 2019 (M7-M18). Produktion af specialudformede mursten til fremstilling af nyudviklede brændebesparende kogesteder, samling af disse, instruktion af gruppemedlemmer i samlingen og brugen af dem, uddeling af 303 stk. i samme antal husstande samt opfølgning på disses implementering af kogestederne udført i april-juli 2019 (M16-M19). Evaluering af brændebesparelsen ved brugen af kogestederne, der viser en halvering af forbruget, foretaget i september 2019 (M21). Aktivitet afsluttet.
 • 1.8 Oplæring af SHG'er i bedre landbrugsmetoder (M7-M18):
  • Oplæring i bedre landbrugsmetoder tilrettelagt ved møder mv. i juni 2018 (M6) og udført af kommunal ressourceperson i 15 grupper i juli 2018-marts 2019 (M7-M15). Opfølgning foretaget i tre grupper i oktober 2018 (M10) og i to grupper ved udvekslingsbesøg i december 2018 (M12). 25 husstandslandbrug og et antal fælleshaver i 11 landsbyer besøgt sammen med delegation fra dansk partner 9-14/1 2019 (M13). Studietur for otte personer tilknyttet projektet til Farming 4 Lifes demonstrationslandbrug i Lira gennemført 2-4/1 2019 (M13). Demonstrationslandbrug inspireret af studieturen planlagt i marts 2019 (M15), etableret i form af hhv. en bananplantage og en planteskole med frugtspirer i april-juni 2019 (M16-M18) og passet og tilset af bl.a. kommunal ressourceperson i juli 2019 (M19). Bananplantagen bunddækket og frugtplanterne tilset og klargjort til omplantning i september 2019 (M21). Oplæring af grupper ved demonstrationslandbruget og uddeling af frugtplanter til disses medlemmer foretaget i november-december 2019 (M23-M24). Aktivitet afsluttet. I alt er 400 gruppemedlemmer blevet undervist i bedre landbrugsmetoder, og 1020 frugtplanter fra projektets demonstrationslandbrug er uddelt til 443 gruppemedlemmer, som har udplantet dem i deres haver.
 • 1.9 Opfølgning og ydelse af rådgivning til SHG'er og udarbejdelse af handlingsplaner af lokalbefolkningen (M5-M20):
  • Opfølgningsbesøg foretaget efter behov i alle de 30 grupper og diverse handlingsplaner udarbejdet i juli 2018-august 2019 (M7-M20). Samarbejde med de kommunale skolemyndigheder indledt i august 2018 (M8), to skoler med forældreløse og udsatte børn besøgt i september 2018 (M9), stor dialogseance om sundhed arrangeret sammen med distriktsmyndighederne og en anden organisation i september 2018 (M9), dialogmøde med nøglepersoner fra lokale myndigheder og organisationer afholdt i oktober 2018 (M10) og møder angående to skoler med kritisable forhold afholdt i marts 2019 (M15) og maj 2019 (M17) som opfølgning på handlingsplaner. Problemstillinger præsenteret for relevante ansvarshavere på engageringsworkshoppen (aktivitet 2.4) og handling og opfølgning herpå planlagt i juni 2019 (M18). Problemløsende opfølgning på en række handlingsplaner udført i lokalområderne i juli 2019 (M19). Aktivitet afsluttet.
 • 2.1 Bevidstgørelsesmøder på landsbyniveau for at gøre borgerne i stand til at identificere, prioritere og udarbejde handlingsplaner rettet mod menneskerettighedsovertrædelser og andre servicesvigt (M4-M20):
  • Interaktivt møde med borgerne afholdt i Kashenyi i Southern Ward i april 2018 (M4), i Kyamunjuri med deltagelse af 65 personer fra tre landsbyer i Eastern Ward i maj 2018 (M5), i Kifunjo med deltagelse af 71 personer fra tre landsbyer i Eastern Ward i juni 2018 (M6), i Omumbuga med deltagelse af 136 personer fra tre landsbyer i Southern Ward i juli 2018 (M7), i Northern Ward med deltagelse af 123 personer fra fire landsbyer i august 2018 (M8), i Butare med deltagelse af 89 personer fra fire landsbyer i Southern Ward i september 2018 (M9), i Northern Ward i oktober 2018 (M10), i Kanyantama med deltagelse af 86 personer fra tre landsbyer i Southern Ward i november 2018 (M11), i Eastern Ward i december 2018 (M12), i Kifunjo i Eastern Ward med deltagelse af 124 personer i april 2019 (M16), i Western Ward med deltagelse af 78 personer fra landsbyer i Western og Northern Ward i juni 2019 (M18) og i Western Ward med deltagelse af 82 personer i oktober 2019 (M22). Menneskerettigheder formidlet til 664 personer ved dialogseancer forestået af dansk partner i seks landsbyer 10-14/1 2019 (M13). Menneskerettighedsformidlingen fortsat ved seancer med deltagelse af 89 personer i februar 2019 (M14), i Northern Ward med deltagelse af 85 personer i maj 2019 (M17), i Southern Ward med deltagelse af 68 personer i juli 2019 (M19) og i alle fire sogne (wards) med deltagelse af 690 personer i august 2019 (M20). Aktivitet afsluttet. Pr. 31/10 2019 er i alt 3131 borgere blevet bevidstgjort.
 • 2.2 Ydelse af gratis retsoplæring i lokalsamfundene og identifikation af sager til forelæggelse for instanser, der yder gratis retshjælp (M4-M20):
  • Informations- og spørgeseance med juridisk kyndig ressourceperson og 62 borgere afholdt i Bwoma i Western Ward i april 2018 (M4). Arbejdet integreret i aktivitet 2.1 i maj 2018 (M5). Informations- og spørgeseance med ressourceperson fra det lokale politis børne- og familiebeskyttelsesenhed afholdt i Kanjara i Southern Ward i juni 2018 (M6) og i Kyandago i Southern Ward med deltagelse af 92 personer i juli 2018 (M7). Kursus i retsforhold og lokale lederes roller afholdt for 52 lokalrådsformænd mm. i Kishojwa i Northern Ward i august 2018 (M8). Fire personer henvist til retshjælp mm. hos kompetente institutioner vedrørende rettighedsspørgsmål i september 2018 (M9). Opfølgning på tidligere henvisningssager foretaget og oplæringsseance for 20 medlemmer af gruppen i Nyamihungye i Northern Ward om håndtering af krænkelsessager afholdt i oktober 2018 (M10). Oplæringsseance afholdt i Ifubura i Western Ward og en kvinde med hjemlige problemer henvist til relevant myndighed i november 2018 (M11). Oplæringsseance afholdt i Burondo i Eastern Ward og en ældre kvinde rådgivet og henvist til politiet ang. en sag om jordrettigheder og trusler i december 2018 (M12). Oplæringsseance afholdt i Southern Ward i januar 2019 (M13). Oplæringsseance afholdt i Bukora i Northern Ward og to kvinder med hjemlige problemer henvist til relevante myndigheder i januar 2019 (M14). Rådgivning og henvisning i en række konkrete sager foretaget i marts 2019 (M15). Informations- og spørgeseance med juridisk kyndig ressourceperson fra det lokale politi afholdt i Southern Ward og et mæglingsmøde i en konfliktramt familie gennemført i april 2019 (M16). Oplæringsseance med særligt fokus på arveret afholdt i Eastern Ward og tre personer henvist til relevante myndigheder i maj 2019 (M17). Oplæringsseance med særligt fokus på børneretsspørgsmål afholdt i Bukora i Northern Ward i juni 2019 (M18). Oplærings- og spørgeseance med særligt fokus på familieretsspørgsmål afholdt for lokalrådsledere og andre borgere i juli 2019 (M19). Oplæringsseance med særligt fokus på arveret mv. afholdt med juridisk ekspert i Western Ward med deltagelse af 62 personer i august 2019 (M20). Oplæringsseancer i lokale retsforhold afholdt med juridisk kyndig politimand for 79 lokale ledere i Western Ward og Southern Ward i september 2019 (M21). Aktivitet afsluttet. Pr. 30/9 2019 er i alt 1150 personer blevet undervist i retsspørgsmål og 30 personer blevet henvist til de rette instanser med deres konkrete sager.
 • 2.3 Dannelse af OVC-koordineringskomite i Kanungu Town Council (M2-M21):
  • 12 relevante og indflydelsesrige personer udvalgt til en frivillig komite til varetagelse af forældreløse og udsatte børns (OVC'ers) tarv, og udnævnelse foretaget ved møde i byrådssalen i Kanungu 23/2 2018. Den nedsatte komites opgaver og retningslinjer defineret (M2). Halvdagsmøder i komiteen afholdt i juli 2018 (M7), 29/11 2018 (M11), i februar 2019 (M14), i maj 2019 (M17) og i august 2019 (M20) med konkrete og generelle sager på dagsordenen og handlingsplaner til følge. Møde med særligt fokus på at muliggøre videreførelse af komiteen med kommunal finansiering efter projektets afslutning afholdt i september 2019 (M21). Evalueringsmøde med fremlæggelse af de opnåede resultater og drøftelse af arbejdets videreførelse afholdt i november 2019 (M23). Aktivitet afsluttet.
 • 2.4 Kvartalsvis afholdelse af engageringsworkshops for ansvarshavere på distriktsniveau (M3-M24):
  • Møde med deltagelse af 33 interessenter afholdt 29/3 2018 (M3), med 30 interessenter 28/6 2018 (M6), med 75 interessenter i september 2018 (M9), med 29 interessenter i december 2018 (M12), med 25 interessenter i april 2019 (M16), med 24 interessenter i juni 2019 (M18), med godt 30 interessenter 26/9 2019 (M21) og med 32 interessenter i december 2019 (M24). Aktivitet afsluttet.
 • 2.5 Gennemførelse af radioudsendelser om menneskerettigheder, kønsbaseret vold og retsspørgsmål (M2-M24):
  • Radioprogrammer med fokus på projektet, menneskerettigheder og kønsbaseret vold optaget og sendt i Kanungu FM og Kanungu Broadcasting Services i februar og april 2018 (M2 og M4). To radioprogrammer med nøglepersoner fra bl.a. politi og udviklingskontor om børnerettigheder, kønsbaseret vold og indsats mod servicesvigt transmitteret direkte i Kanungu FM i august 2018 (M8). Et radioprogram med en sundhedsembedsmand om hygiejne i familierne, sygdomsudbrud, børnerettigheder og kønsbaseret vold sendt i Kanungu FM i november 2018 (M11). Et radioprogram med tre myndighedspersoner om aktuelle problemer og løsninger sendt direkte i Kanungu FM i april 2019 (M16). Et radioprogram med en lokal advokat om menneske-, børne- og kvinderettigheder og indsats mod vold i hjemmene og servicesvigt sendt direkte i Kanungu Broadcasting Services i august 2019 (M20). Et radioprogram om kønsbaseret vold og hygiejne-, sanitets- og ernæringsforhold i hjemmene sendt direkte i Kanungu Broadcasting Services i september 2019 (M21). Et radioprogram om børne- og kvinderettigheder, serviceydelser, ansvar, stofmisbrug og fødevareknaphed sendt direkte i Kanungu FM 29/10 2019 (M22). Aktivitet afsluttet. Det anslås, at omkring 150.000 mennesker i Kanungu- og nabodistrikterne er blevet nået med de ni radioudsendelser, hvor rigtig mange lyttere også har ringet ind under udsendelserne med konkrete spørgsmål og kommentarer.
 • 3.1 Baggrundsundersøgelse (M1-M3):
  • Undersøgelse af forholdene i indsatsområdet før projektimplementeringen udført af lokal ekstern konsulent i februar 2018 (M2). Aktivitet afsluttet.
 • 3.2 Månedlige planlægnings- og opsamlingsmøder (M1-M24):
  • Interne møder for projektets ansatte og frivillige afholdt 25/1 2018 (M1), 28/2 2018 (M2), 30/3 2018 (M3), april 2018 (M4), maj 2018 (M5), juni 2018 (M6), juli 2018 (M7), august 2018 (M8), september 2018 (M9), oktober 2018 (M10), november 2018 (M11), december 2018 (M12), sammen med repræsentanter fra dansk del af styregruppen 9/1 og 14/1 2019 (M13), i februar 2019 (M14), i marts 2019 (M15), i april 2019 (M16), i maj 2019 (M17), i juni 2019 (M18), i juli 2019 (M19), i august 2019 (M20), i september 2019 (M21), i oktober 2019 (M22), i november 2019 (M23) og i december 2019 (M24). Aktivitet afsluttet.
 • 3.3 Kvartalsvise opsamlingsmøder (M3-M24):
  • Møde med deltagelse af medlemmer af MBHU's bestyrelse, ledelse og projektledelse samt en ekstern interessent afholdt 29/3 2018 (M3). Møde afholdt i juni 2018 (M6). Møde med deltagelse af repræsentanter for MBHU's bestyrelse og projektpersonalet samt for distriktsskolevæsenet og kommunens servicefunktioner og skoleledere afholdt 28/9 2018 (M9). Møde afholdt i december 2018 (M12). Møde med deltagelse af 19 personer i form af projektpersonalet, repræsentanter for bymyndighederne, borgerrepræsentanter og lokalrådsformænd afholdt i april 2019 (M16). Møde med deltagelse af projektpersonale og repræsentanter for myndighederne afholdt 25/6 2019 (M18). Møde med deltagelse af 12 inviterede personer i form af lederen af det kommunale udviklingskontor, lokalrådsformænd, formændene for sammenslutningerne af projektets selvhjælpsgrupper samt projektpersonalet afholdt i september 2019 (M21). Aktivitet afsluttet.
 • 3.4 Rutineopfølgningsbesøg (M4-M23):
  • Besøg for at vurdere deltagelsen udført i to landsbyer af projektimplementeringsholdet i april 2018 (M4). Besøg for bl.a. at følge op på en sag om dårlige skoleforhold udført i landsbyen Kanjara af projektlederen, en anden af projektmedarbejderne og den frivillige med ansvar for området i maj 2018 (M5). Opfølgningsbesøg foretaget i en gruppe i juli 2018 (M7), i et antal grupper med inddragelse af formændene for de relevante lokalråd i august 2018 (M8), i yderligere nogle grupper i september 2018 (M9), i fire grupper i oktober 2018 (M10), i en gruppe i november 2018 (M11), i fire grupper i december 2018 (M12), i fem grupper i januar 2019 (M13), i tre grupper i februar 2019 (M14), i ni grupper i marts 2019 (M15) og i fire grupper i april 2019 (M16), uanmeldt i otte grupper i maj 2019 (M17), i fire grupper i juni 2019 (M18), i to grupper og 45 husstande i juli 2019 (M19), i otte grupper i august 2019 (M20) i seks grupper i september 2019 (M21), i fire grupper i oktober 2019 (M22) og i 20 grupper i november 2019 (M23). Aktivitet afsluttet.
 • 3.5 Slutevaluering (M23-M24):
  • Evaluering af effekterne af projektimplementeringen udført af lokal ekstern konsulent i november-december 2019 (M23-M24). Aktivitet afsluttet.
 • 4.1 Anskaffelse af computer, generator og andet udstyr (M1):
  • En bærbar computer, en benzingenerator og uniformsbeklædning til projektpersonalet udvalgt og indkøbt af et udvalg i januar 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 4.2 Oplæring og indsættelse af personale (M1-M3):
  • Jobsamtaler med syv kandidater til ledig stilling som projektmedarbejder gennemført af MBHU's bestyrelse 12/1 2018, udvælgelse og ansættelse foretaget. Ansættelsen af de øvrige fire lønnede projektmedarbejdere forsat fra foregående projekt. To nye frivillige rekrutteret sammen med fire fra foregående projekt, og de 30 landsbyer fordelt mellem disse seks frivillige i januar 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 4.3 Revision af projektets aktiviteter ved slutningen af hvert år (M12-M24):
  • Revision for projektår 2018 og 2019 foretaget af lokal statsautoriseret revisor og rapporter påtegnet hhv. 12/6 2019 og 19/2 2020. Aktivitet afsluttet.

Evalueringsrapporten (på engelsk) fra den lokale eksterne konsulent kan downloades her.

Se også præsentationerne om projektet givet på Støtteforeningens generalforsamlinger henholdsvis den 12. maj 2018, den 15. juni 2019 og den 27. juni 2020:

CSP-projektet Vulnerable Households Empowerment and CEP Project Kanungu, GF 2018
CSP-projektet Vulnerable Households Empowerment and CEP Project Kanungu, GF 2019
CSP-projektet Vulnerable Households Empowerment and CEP Project Kanungu, GF 2020