IASAD-projekt 2020-2023

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2020 tilsagn om en bevilling på 1.920.637 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro", j.nr. 20-3001-CSP, kort kaldet IASAD-projektet. Projektets totalbudget er 1.950.304 kr. Det løber fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023 og udføres i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som står for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration er at facilitere formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper. Projektet bygger i høj grad videre på de gode resultater og erfaringer opnået i Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu og Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu udført i 2016-2019. I forhold til disse to tidligere projekter er indsatsområdet helt nyt, og omdrejningspunktet i indsatsen er en ny landbrugsmæssig tilgang inspireret af bl.a. organisationen Farming 4 Life.

Gruppe i Kyamusoni i Ruborogota forsynet med bønner klar til såning

Deltagende interessenter ved projektets opstartsmøde i december 2020

Udvælgelse af projektdeltagere ved borgermøde i Nyakitunda

Projektresumé:
I denne treårige udviklingsindsats integrerer Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda nyskabende landbrugspraksis rettet mod fødevaresikkerhedsforbedring med de velkendte koncepter indkomstskabelse og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper og engagering af lokalsamfund i rettighedsfremme. De to primære målgrupper er 2400 bondehusstande og 100 ressourcepersoner og lokale ledere i tre landkommuner i det fattige distrikt Isingiro. Husstandene organiseres i grupper og hjælpes til en landbrugsmæssig omdannelse, der forbedrer deres udbytte, indkomst og trivsel. Opsparing og lån i grupperne vil give bønderne mulighed for at forvalte deres indkomst og foretage investeringer til yderligere forøgelse af deres socioøkonomiske niveau. Borgerne vil blive gjort bevidst om deres rettigheder og i stand til at hævde dem. Således vil de blive fortalere for ordentlige serviceydelser fra myndighederne, som inddrages aktivt i projektet og engageres til at påtage sig deres ansvar.

Mål:
Projektets overordnede mål er at forbedre levestandarden og sikre bæredygtigheden for bondehusstande i Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama Subcounties i Isingiro District og gøre folk i lokalsamfundene i stand til at opnå de serviceydelser og friheder, som de har ret til.

Derudover er der følgende tre konkrete projektmål:

 • Projektmål nr. 1: Pr. januar 2023 fungerer 60 grupper med i alt 1200 bondehusstande i 60 landsbyer godt efter VIPAT-modellen (Village Intervention for Participatory Agricultural Transformation) og inddrager yderligere 1200 nærliggende husstande.
 • Projektmål nr. 2: Pr. juni 2023 leverer 70 spare-låne-grupper med i alt 2100 husstande basale finansielle ydelser til disse husstande og giver dem opsparings- og investeringsmuligheder, som er tilstrækkelige for deres trivsel og bæredygtighed.
 • Projektmål nr. 3: Ved afslutningen af det treårige projekt er VIPAT-gruppemedlemmernes borgerkompetencer opbygget, så de effektivt kan kræve og opnå ordentlige serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for alle i deres lokalsamfund.

Fremdrift og resultater:

Fremdrift og resultater i det seneste kvartal (juni-august 2022):
Projektets syvende kvartal (juni-august 2022) er forløbet positivt, og der er, som vanligt, udført en stor indsats fra personalets og de frivilliges side i det sydvestlige Uganda:

 • 12 af projektets 61 selvhjælpsgrupper har modtaget ugentlig undervisning i forskellige ting på deres demonstrationsmarker, herunder skadedyrs- og sygdomsbekæmpelse og korrekt afstand mellem rækker af afgrøder. Gruppemedlemmerne har fået nye kompetencer inden for dyrkningen af deres marker, bl.a. har de lært at dyrke flere afgrøder (bønner, majs, tomater, jordnødder) og at så i rækker, hvilket de ikke var klar over gevinsten af inden undervisningen. Det har forbedret det landbrugsmæssige udbytte for disse medlemmer. Afslutningsvis modtog de også vejledning i korrekt håndtering og opbevaring af afgrøderne efter høsten samt deling og investering af overskud.
 • Der har i tidligere kvartaler været store udfordringer med afrikansk svinepest for mange af bønderne. De relevante grupper har modtaget undervisning og hjælpemidler i forhold til at forebygge denne sygdom i deres dyrehold. Dette ser på nuværende tidspunkt ud til at have haft en gavnlig effekt.
 • IASAD-projektet har forbedret den ernæringsmæssige standard for i alt 840 husstande i 48 grupper. Dette skyldes bl.a. gruppernes etablering af køkkenhaver, som giver husstandsmedlemmerne adgang til bedre og mere varieret kost. Grupperne er også blevet undervist i ernæring og har fået viden om nødvendigheden af at variere kosten og gode råd til, hvordan de kan skaffe fødevarer, de ikke selv har. Dette har haft en god indvirkning på den fremherskende fejlernæring hos særligt de yngste børn. Til undervisningsseancerne måtte også landsbyboere, som ikke er med i grupperne, deltage. På denne måde er den nyttige viden spredt ud til endnu flere i indsatsområdet. Nogle grupper har opstartet køkkenhaver som en klog investering af egne midler, og det giver pote, når de også kan videresælge noget af deres overskud på markedet. Enkelte grupper i solidaritetskæden har også kopieret dette tiltag og taget skridt til anlæggelse af egne køkkenhaver.
 • Kvartalet har, for nogle grupper, medført store udfordringer. 8 grupper har mistet stort set alle deres afgrøder på grund af en længere periode med tørke. Disse grupper ansøgte om støtte til nye afgrøder, og efter drøftelse blev dette bevilget med en anbefaling til nogle af grupperne om at vælge andre afgrøder for at undgå lignende udfordringer.
 • 7 grupper blev hjulpet i gang med spare-låne-aktivitet, så der nu er 51 spare-låne-grupper. 5 grupper fuldendte i kvartalet den første spare-låne-årscyklus, og det samlede antal grupper, der har afsluttet det første år, ligger dermed på 31. Disse grupper er startet på andet år. Mange af grupperne har startet små foretagender op og investerer i ting som genbrugelige vandrensningsposer, solcellelamper og skolematerialer. Gruppernes medlemmer profiterer også fortsat godt af de billige og smarte murstenskogesteder, som frembringer mindre røg, nedsætter madlavningstiden og bruger mindre brænde – hvorved der er tid og penge hentet.
 • 11 af de 36 dannede grupper i solidaritetskæden har modtaget opfølgningsbesøg, og der ses fremgang inden for såvel det landbrugsmæssige som spare-låne-aktiviteten. 5 af de besøgte grupper har sået bønner, og 6 har påbegyndt spare-låne-aktivitet. De indtil videre 36 grupper i solidaritetskæden er kopier af de oprindeligt etablerede 61 selvhjælpsgrupper.
 • Der er som sædvanlig også afholdt menneskerettighedsseancer i indsatsområdets tre landkommuner. 749 landsbyboere deltog i kvartalets seancer, og i alt har 4383 borgere nu hørt om deres rettigheder i løbet af projektet. Tilbagemeldingerne lyder, at der er færre sager om overtrædelser mod kvinder og børn i indsatsområdet. Der har også været lavet endnu en radioudsendelse med omtale af menneskerettigheder. En anden del af udsendelsens indhold var oplysning om beskyttelse af miljø og klima, hvor IASAD-projektet bl.a. byder ind med de brændebesparende kogesteder som en stor gevinst.
 • MBHU organiserede den 5. juni 2022 en stor konference for 61 vigtige interessenter. Konferencen blev afholdt i Isingiro by, og mange højtstående nøglepersoner fra relevante instanser deltog. Projektansatte fortalte om IASAD-projektets fremgang i løbet af de første 18 måneder, og der var stor opbakning og ros til projektet fra de fremmødte, som udtrykte stor interesse for at implementere projekter med lignende tilgang andre steder.

Aktuelle udfordringer for projektet omfatter den høje inflation, som også Uganda oplever. Alt er dyrere, særligt brændstof, og dette har naturligvis betydning for projektets samlede budget. Endvidere har landet været ramt af tørke i en længere periode, hvilket påvirker bøndernes arbejdsvilkår og udbyttet af deres marker.

Fremdrift og resultater i forrige kvartal (marts-maj 2022):
Med fuldførelsen af projektets sjette kvartal (marts-maj 2022) er vi nået halvvejs i det treårige forløb, og det går stabilt og godt fremad. I kvartalet har yderligere 8 grupper fået uddelt såsæd og anden starthjælp, så i alt 60 af de 61 dannede selvhjælpsgrupper i indsatsområdets tre landkommuner har kunnet iværksætte deres selvvalgte projekter.

De dygtige projektansatte og frivillige i Uganda har i kvartalet bl.a. arbejdet med følgende:

 • 14 grupper fik undervisning i skadedyrs- og sygdomsforebyggelse, optimerede dyrkningsmetoder (f.eks. såning i lige rækker), brug af organisk gødning, dyrkning af forskellige afgrøder samt bedre markedsføring m.m. ved ugentlige seancer på gruppernes fællesmarker, hvor i alt 298 bønder deltog.
 • 12 grupper med i alt 213 bønder blev undervist i etablering af køkkenhaver med forskellige slags grøntsager. Formålet var at give bønderne viden om, hvad der skal til for at etablere bæredygtige haver, som på sigt gerne skulle højne og variere deres næringsindtag og sikre mindre fejlernæring i husstandene. Eksempler på grøntsager, der dyrkes, er kål, spinat og aubergine.
 • Offentligt ansatte ressourcepersoner blev engageret til at undervise projektdeltagere i bekæmpelse af skadedyr og sygdom. Dette indebar brug af de rigtige pesticider (herunder naturlige) mod skadedyr, ligesom fagpersonerne kom med gode input til at forhindre smitteudbrud i dyreholdene, hvor der i den seneste tid har været udfordringer med svinepest, som har ramt mange af grupperne ret hårdt. Bønderne fik også mere viden om, hvordan de bedst muligt behandler og opbevarer deres afgrøder efter høst, så de sikrer bedre kvalitet og markedsværdi. I kvartalet modtog 16 grupper målrettet undervisning i værdiforøgelse af afgrøder og bedre markedsadgang, så nu i alt 46 grupper har deltaget i oplæringen i dette.
 • Der blev arbejdet med de hidtil dannede netværk (sammenslutninger af grupper) for at skabe større klarhed over deres rolle og vigtigheden af at arbejde sammen for bl.a. at få en stærkere stemme over for myndighederne i lokalsamfundet. Én af sammenslutningerne vil indsamle midler til at investere i en fælles symaskine, som husstandene kan få gavn af til at skabe indkomst. Netværkene i de fire sogne i kommunen Ngarama er ved at være klar til at gå sammen i et overordnet forbund.
 • Projektet blev udvidet med 6 grupper via solidaritetskæden. Ca. 35 grupper er dermed i alt dannet med et samlet antal medlemshusstande på 676 medlemmer. Disse nye grupper er hver parret med en eksisterende gruppe for vejledning og støtte. Mange boere i nabolandsbyerne viser interesse i at deltage i projektet.
 • 7 grupper blev hjulpet i gang med spare-låne-aktivitet, så der nu er 44 spare-låne-grupper med i alt 1319 husstande. Den samlede opsparing i disse 44 grupper er godt 237 millioner ugandiske shillings, svarende til ca. 440.000 kr. 26 af grupperne fuldendte i kvartalet den første spare-låne-årscyklus med hjælp fra projektpersonalet og er dermed udlært og selvkørende. Disse grupper investerede klogt noget af årsudbyttet i f.eks. (flere) husdyr og fornødenheder i husholdningen.
 • Flere menneskerettighedsseancer blev afholdt i de tre landkommuner. 438 landsbyboere (ca. 294 kvinder og 144 mænd) deltog i alt i disse seancer, som var blevet efterspurgt af lokalbefolkningen. Seancerne lægger en del vægt på især kvinders og børns rettigheder. Samlet har der været afholdt menneskerettighedsseancer for 3634 personer i løbet af projektet. Der blev desuden produceret et oplysende radioprogram om menneskerettigheder, klima og miljø den 12. maj 2022.
 • 3 fremvisningsbesøg for 31 højtstående og vigtige nøglepersoner til gruppernes demonstrationsmarker blev arrangeret og gennemført.
 • Regelmæssige opfølgningsbesøg blev udført i adskillige af grupperne, månedlige planlægnings- og evalueringsmøder for projektpersonalet blev gennemført, og en kvartalsvis statusworkshop for interessenter blev afholdt den 20. maj 2022 med deltagelse af 54 personer.
 • Endnu en omgang med træningsseancer for projektpersonalet m.m. blev afholdt over fem dage for at genopfriske og styrke viden og kompetencer hos de ansatte, frivillige, ressourcepersoner og lokale ledere.

Fremdrift og resultater i kvartalet december 2021-februar 2022:
I projektets femte kvartal (december 2021-februar 2022) er 12 nye selvhjælpsgrupper kommet til, så der i projektet nu i alt er dannet 61 grupper. 1227 husstande er repræsenteret i disse grupper. Dette betyder, at projektets mål på 60 grupper er nået. Grupperne er alle blevet undervist i VIPAT (projektets grundlæggende koncept) – herunder valg af afgrøder/dyrehold samt ugentlig træning ift. deres afgrøder/dyrehold (sygdomsforebyggelse, brug af evt. naturlige pesticider, korrekt plantning, dyrkning, høst og opbevaring). 12 grupper har fået uddelt såsæd og anden starthjælp i kvartalet, så i alt 52 af de 61 grupper er nået til at kunne iværksætte deres selvvalgte projekter.

I kvartalet har der også været fokus på at undervise gruppemedlemmerne i korrekt ernæring, særlig for deres børn mellem 2 og 12 år. Mange børn i denne aldersgruppe er fejlernærede, og ved besøg hos grupperne er 23 børn blevet hjulpet videre til behandling på sundhedscentre.

Yderligere 2 netværk (sammenslutninger af grupper) er blevet dannet, så der nu i alt eksisterer 7 af disse blandt grupperne i projektet. Det stiller grupperne stærkere over for eventuelle udfordringer som eksempelvis kampen for deres rettigheder.

Solidaritetskæden, som er en vigtig del af projektet, er også blevet udvidet i kvartalet. 8 nye grupper er kommet til, hvilket betyder, at der sammenlagt er 29 grupper med ca. 570 medlemshusstande i solidaritetskæden. Disse grupper støttes med afgrøder og vejledning af eksisterende, erfarne grupper dannet tidligere i projektet. Alle de oprindelige 61 grupper er forpligtet til at hjælpe et tilsvarende antal nye grupper via solidaritetskæden. På denne måde sikres en løbende udvidelse af projektet til gavn for endnu flere husstande i de fattige landkommuner.

Projektets personale fortsætter med at introducere spare-låne-aktivitet (SILC) og smarte investeringsmuligheder til grupperne. 11 af de etablerede grupper har i kvartalet fået undervisning i dette, så antallet af grupper, der er i gang med spare-låne-aktivitet, nu er på 37. Den samlede opsparing i disse 37 SILC-grupper er tæt på 70 millioner ugandiske shillings, svarende til ca. 130.000 kr.

Projektets implementering af energibesparende murstenskogesteder, de såkaldte Eivind-ovne, har været en succes. 29 grupper har i kvartalet fået undervisning i brugen af de nye kogesteder, således at alle 61 grupper har viden om og mulighed for at bruge dem. Tilbagemeldingen fra projektpersonalet lyder på, at de fleste af de i alt 1227 husstande i grupperne er begyndt at anvende kogestederne, og at det sker med stor glæde, idet de sparer brænde og får minimeret røgudviklingen og nedsat tilberedningstiden pr. måltid. Projektets frivillige oplærer endvidere nye såvel som etablerede grupper i produktion af kogestederne.

For at sikre, at projektpersonalet har den rette viden og erfaring, er 3 undervisningssessioner for personalet gennemført i løbet af kvartalet. Personalet blev undervist i projektets metodologier og udvekslede feedback om projektets implementering i indsatsområdets tre landkommuner og om de fremtidige planer.

Følgende ting er også udført i kvartalet:

 • Projektpersonalet har foretaget regelmæssige opfølgningsbesøg hos grupperne. Besøgene har været positive. Grupperne har, for de flestes vedkommende, haft mulighed for at spare op. Nogle af husstandene har endda investeret noget af indtjeningen i forskellige ting som vandopbevaringstanke, beholdere til afgrøder, solcellelamper, hjemmelavede hygiejnebind, ekstra husdyrhold samt etablering af små produktioner af kunsthåndværk.
 • MBHU har afholdt menneskerettighedsseancer i alle tre landkommuner med et deltagerantal på i alt 888 personer; 496 kvinder og 392 mænd. Der var som altid meget dialog og engagement ved disse.
 • MBHU har lavet endnu en radioudsendelse om menneskerettigheder og miljø- og klimaudfordringer. Dette foregik den 10. februar 2022.
 • Månedlige planlægnings- og evalueringsmøder for projektpersonalet har været afholdt på MBHU’s kontor.
 • Kvartalsvis statusworkshop for interessenter er afholdt den 24. februar 2022 med deltagelse af 61 personer. Her var der ros og opbakning til MBHU for det store arbejde, der udføres i de tre landkommuner.

Kvartalets udfordringer lyder på forhøjede benzinpriser, uventede vejrforhold som tørke og haglstorme samt udbrud af afrikansk svinepest med alvorlige følger for grupperne med svinehold.

Kvartalets læring er, at spare-låne-aktivitet kan hjælpe mange gruppemedlemmer til at forbedre deres levestandard gennem smarte investeringer, at de nye kogesteder hjælper mange medlemmer særlig i områder med udfordringer med at skaffe brænde, samt at menneskerettighedsseancerne har deres berettigelse, da mange mennesker ikke kender til eksistensen af rettighederne.

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda takker MBHU’s dygtige og engagerede projektpersonale for en meget stor og fin indsats!

Fremdrift og resultater i projektets første år (december 2020-november 2021):
I sit første år (december 2020-november 2021) har projektet fået en god, solid opstart til trods for udfordringer grundet præsidentvalg og COVID-19-pandemien. I løbet af projektets første år er i alt 49 selvhjælpsgrupper etableret, hvilket betyder, at 1012 husstande nu støttes gennem vores store IASAD-projekt.

I projektets begyndelse etablerede MBHU sig med et kontor i indsatsområdet (Isingiro) og oplærte ansatte og frivillige i projektet. Der blev indkøbt vigtige transportmidler (4 motorcykler og 20 cykler), så projektets personale kan komme rundt på opgaver og tilsyn ad de ofte dårlige veje og stier over store afstande. Der blev desuden foretaget en baggrundsanalyse af forholdene i indsatsområdet inden opstarten. Den 28. december 2020 afholdtes et opstarts- og informationsmøde for de relevante myndigheder i Isingiro District og indsatsområdets tre landkommuner. Efterfølgende blev der i landkommunerne afholdt 18 informationsmøder med deltagelse af små 3700 personer, hvoriblandt deltagerne i projektet blev udvalgt.

I januar 2021 begyndte organiseringen af de udvalgte bønder i mindre grupper. Grupperne blev undervist i effektiv og bæredygtig dyrkning og fik uddelt såsæd og anden starthjælp. Antallet af disse dannede selvhjælpsgrupper har rundet 49 i projektets første år, og 40 af dem har modtaget starthjælp.

Bekæmpelse af skadedyr og sygdom i afgrøderne har spillet en betydelig rolle i projektets første år. Grupperne har deltaget i ugentlige træningsseancer, hvor de har lært at dyrke deres afgrøder og passe deres dyrehold på bedst mulig vis, samt lært, hvordan deres afgrøder mest hensigtsmæssigt høstes, behandles og derefter opbevares i hermetisk lukkede sække, så de får mest muligt udbytte på sigt. En anden vigtig faktor for succes er vejledning om bedre markedsadgang, så gruppemedlemmerne kan komme af med deres afgrøder på den mest favorable måde og derved opnå størst mulig økonomisk gevinst.

Grupperne er også blevet hjulpet med at samle sig i større netværk (sammenslutninger af grupper) for at stå endnu stærkere. 5 sammenslutninger med hver 4-5 grupper er således etableret i sognene i de tre landkommuner.

I projektets andet kvartal blev de første grupper i solidaritetskæden dannet. De består af nye husstande, der slår sig sammen og kobles til eksisterende grupper, fra hvem de modtager hjælp i form af vejledning og f.eks. planter og frø. Antallet er nu oppe på 21 grupper med tilsammen 403 husstande. Derudover startede de første af de etablerede grupper med at få undervisning i spare-låne-aktivitet (SILC). Dette involverer oplæring på områder som samarbejde, vedtægter, valg af ledere, møderutiner, bogføring, bankbøger, klog lånoptagelse og smart investering. Der er nu i alt 26 grupper med samlet set 595 husstande godt i gang med spare-låne-aktivitet. Den samlede opsparing i disse 26 SILC-grupper er lige omkring 50 millioner ugandiske shillings, svarende til ca. 92.000 kr.

En af de smarte investeringer, der promoveres i projektet, er energibesparende murstenskogesteder (Eivind-ovne), som producerer mindre røg, kræver mindre brænde og nedsætter tilberedningstiden for et måltid. I alt er 32 grupper blevet undervist i produktion og brug af kogestederne og har nu gavn dem. Der er stor tilfredshed blandt de mange husstande, der anvender ovnene.

Adskillige menneskerettighedsseancer er blevet afholdt ude i sognene i de tre landkommuner i løbet af projektets første år, og disse seancer giver altid anledning til debat, eftertanke og refleksion blandt deltagerne. Godt 2300 mennesker er blevet bevidstgjort om deres rettigheder herved. I fjerde kvartal stod to repræsentanter fra Støtteforeningen for en lektion og en træningsseance om menneskerettigheder for projektets personale og frivillige i forbindelse med et tilsynsbesøg i Uganda.

MBHU har ligeledes arrangeret 5 radioprogrammer for at udbrede kendskabet til menneskerettigheder og oplyse om øvrige aspekter af projektet. Radioprogrammerne har rigtig mange lyttere og beskrives som essentielle for lokalbefolkningen i forhold til at få deres idéer og tanker i spil.

Ved projektteamets månedlige møder og de kvartalsvise møder med adskillige af interessenterne i indsatsområdet gennemgås projektets fremgang, udfordringer diskuteres, og personale og myndigheder opdateres på status i de tre landkommuner.

I Støtteforeningen er vi stolte over det flotte arbejde, der er udført af MBHU i projektets første år!

Se mere detaljeret fremdrift kvartal for kvartal her.

Mere om projektet:
Se præsentationerne om projektet givet på Støtteforeningens generalforsamlinger den 29. maj 2021 og den 7. maj 2022:
CSP-projektet Integrated Agricultural SAD Project Isingiro, GF 2021
CSP-projektet Integrated Agricultural SAD Project Isingiro, GF 2022.

Find yderligere oplysninger, herunder ansøgningsteksten med uddybende projektbeskrivelse, på opslaget om projektet i CISUs database over bevillinger ved at klikke her.

Billeder fra projektet:
Repræsentanter fra den danske partner Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda besøgte i september-oktober 2021 projektet for at føre tilsyn, facilitere det lokale personales rettighedsformidling og drøfte mulighederne for at promovere særlig gavnlige investeringer blandt projektdeltagerne. De danske repræsentanter lavede oplæg om menneskerettigheder for projektpersonale og ansvarshavere og demonstrerede en dialogseance, som projektets ansatte og frivillige kan bruge til at bevidstgøre folk i indsatsområdets landsbyer om menneskerettigheder og lighedsprincipper og deres fremme og hævdelse. Sammen med det lokale projektteam var de på inspektionsbesøg hos udvalgte grupper med indkomstskabende projekter i seks landsbyer, ligesom de foretog finansielt tilsyn og deltog i status-, idé-, planlægnings- og evalueringsmøder. Se billeder fra dette danske besøg her.