IASAD-projekt 2020-2023

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2020 tilsagn om en bevilling på 1.920.637 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro", j.nr. 20-3001-CSP, kort kaldet IASAD-projektet. Projektets totalbudget er 1.950.304 kr. Det løber fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023 og udføres i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som står for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration er at facilitere formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper. Projektet bygger i høj grad videre på de gode resultater og erfaringer opnået i Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu og Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu udført i 2016-2019. I forhold til disse to tidligere projekter er indsatsområdet helt nyt, og omdrejningspunktet i indsatsen er en ny landbrugsmæssig tilgang inspireret af bl.a. organisationen Farming 4 Life.

Gruppe i Kyamusoni i Ruborogota forsynet med bønner klar til såning

Deltagende interessenter ved projektets opstartsmøde i december 2020

Udvælgelse af projektdeltagere ved borgermøde i Nyakitunda

Projektresumé:
I denne treårige udviklingsindsats integrerer Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda nyskabende landbrugspraksis rettet mod fødevaresikkerhedsforbedring med de velkendte koncepter indkomstskabelse og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper og engagering af lokalsamfund i rettighedsfremme. De to primære målgrupper er 2400 bondehusstande og 100 ressourcepersoner og lokale ledere i tre landkommuner i det fattige distrikt Isingiro. Husstandene organiseres i grupper og hjælpes til en landbrugsmæssig omdannelse, der forbedrer deres udbytte, indkomst og trivsel. Opsparing og lån i grupperne vil give bønderne mulighed for at forvalte deres indkomst og foretage investeringer til yderligere forøgelse af deres socioøkonomiske niveau. Borgerne vil blive gjort bevidst om deres rettigheder og i stand til at hævde dem. Således vil de blive fortalere for ordentlige serviceydelser fra myndighederne, som inddrages aktivt i projektet og engageres til at påtage sig deres ansvar.

Mål:
Projektets overordnede mål er at forbedre levestandarden og sikre bæredygtigheden for bondehusstande i Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama Subcounties i Isingiro District og gøre folk i lokalsamfundene i stand til at opnå de serviceydelser og friheder, som de har ret til.

Derudover er der følgende tre konkrete projektmål:

  • Projektmål nr. 1: Pr. januar 2023 fungerer 60 grupper med i alt 1200 bondehusstande i 60 landsbyer godt efter VIPAT-modellen (Village Intervention for Participatory Agricultural Transformation) og inddrager yderligere 1200 nærliggende husstande.
  • Projektmål nr. 2: Pr. juni 2023 leverer 70 spare-låne-grupper med i alt 2100 husstande basale finansielle ydelser til disse husstande og giver dem opsparings- og investeringsmuligheder, som er tilstrækkelige for deres trivsel og bæredygtighed.
  • Projektmål nr. 3: Ved afslutningen af det treårige projekt er VIPAT-gruppemedlemmernes borgerkompetencer opbygget, så de effektivt kan kræve og opnå ordentlige serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for alle i deres lokalsamfund.

Fremdrift og resultater:
I sit første kvartal (december 2020-februar 2021) er projektet kommet godt i gang på trods af mindre udfordringer grundet præsidentvalg og COVID-19-pandemien.
MBHU har i kvartalets begyndelse etableret sig med kontor i indsatsområdet og oplært ansatte og frivillige i projektet. Der er indkøbt vigtige transportmidler (4 motorcykler og 20 cykler), så projektpersonalet kan komme rundt på opgaver og tilsyn ad de ofte dårlige, små veje/stier over store afstande. Man har desuden fået foretaget en baggrundsanalyse af forholdene i indsatsområdet før projektet (baseline).
Den 28. december 2020 blev der afholdt et opstarts- og informationsmøde for relevante myndigheder i Isingiro District og de tre landkommuner, som indsatsområdet ligger i. 55 repræsentanter deltog i dette møde arrangeret af MBHU. Deltagerne blev introduceret til MBHU og det nystartede projekt.
Der er ligeledes afholdt 18 informationsmøder i de pågældende tre landkommuner Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama med deltagelse af landsbybeboerne. Samlet deltog 3668 personer i disse seancer, hvor mulige deltagere i projektet blev identificeret.
I januar 2021 begyndte man at organisere de udvalgte bønder i mindre grupper. 20 grupper med ca. 20 bondehusstande i hver blev dannet i kvartalet. Grupperne blev undervist i effektiv og bæredygtig dyrkning, og 12 af dem fik uddelt såsæd og anden starthjælp.
Den 28. januar deltog MBHU i et radioprogram, hvor man informerede borgerne om det treårige projekt, menneskerettigheder, klima og miljø.
I kvartalets slutning blev der afholdt en statusworkshop for ca. 60 interessenter for at udveksle information og feedback.
I næste kvartal planlægges blandt andet gruppetræning i etablering af haver med afgrøder, sygdomsforebyggelse blandt afgrøderne og foredrag i landsbyerne om menneskerettigheder.

Se også præsentationen om projektet givet på Støtteforeningens generalforsamling den 29. maj 2021:
CSP-projektet Integrated Agricultural SAD Project Isingiro, GF 2021

Mere om projektet:
Find yderligere oplysninger, herunder ansøgningsteksten med uddybende projektbeskrivelse, på opslaget om projektet i CISUs database over bevillinger ved at klikke her.