IASAD-projekt 2020-2023

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2020 tilsagn om en bevilling på 1.920.637 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro", j.nr. 20-3001-CSP, kort kaldet IASAD-projektet. Projektets totalbudget er 1.950.304 kr. Det løber fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023 og udføres i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som står for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration er at facilitere formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper. Projektet bygger i høj grad videre på de gode resultater og erfaringer opnået i Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu og Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu udført i 2016-2019. I forhold til disse to tidligere projekter er indsatsområdet helt nyt, og omdrejningspunktet i indsatsen er en ny landbrugsmæssig tilgang inspireret af bl.a. organisationen Farming 4 Life.

Gruppe i Kyamusoni i Ruborogota forsynet med bønner klar til såning

Deltagende interessenter ved projektets opstartsmøde i december 2020

Udvælgelse af projektdeltagere ved borgermøde i Nyakitunda

Projektresumé:
I denne treårige udviklingsindsats integrerer Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda nyskabende landbrugspraksis rettet mod fødevaresikkerhedsforbedring med de velkendte koncepter indkomstskabelse og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper og engagering af lokalsamfund i rettighedsfremme. De to primære målgrupper er 2400 bondehusstande og 100 ressourcepersoner og lokale ledere i tre landkommuner i det fattige distrikt Isingiro. Husstandene organiseres i grupper og hjælpes til en landbrugsmæssig omdannelse, der forbedrer deres udbytte, indkomst og trivsel. Opsparing og lån i grupperne vil give bønderne mulighed for at forvalte deres indkomst og foretage investeringer til yderligere forøgelse af deres socioøkonomiske niveau. Borgerne vil blive gjort bevidst om deres rettigheder og i stand til at hævde dem. Således vil de blive fortalere for ordentlige serviceydelser fra myndighederne, som inddrages aktivt i projektet og engageres til at påtage sig deres ansvar.

Mål:
Projektets overordnede mål er at forbedre levestandarden og sikre bæredygtigheden for bondehusstande i Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama Subcounties i Isingiro District og gøre folk i lokalsamfundene i stand til at opnå de serviceydelser og friheder, som de har ret til.

Derudover er der følgende tre konkrete projektmål:

 • Projektmål nr. 1: Pr. januar 2023 fungerer 60 grupper med i alt 1200 bondehusstande i 60 landsbyer godt efter VIPAT-modellen (Village Intervention for Participatory Agricultural Transformation) og inddrager yderligere 1200 nærliggende husstande.
 • Projektmål nr. 2: Pr. juni 2023 leverer 70 spare-låne-grupper med i alt 2100 husstande basale finansielle ydelser til disse husstande og giver dem opsparings- og investeringsmuligheder, som er tilstrækkelige for deres trivsel og bæredygtighed.
 • Projektmål nr. 3: Ved afslutningen af det treårige projekt er VIPAT-gruppemedlemmernes borgerkompetencer opbygget, så de effektivt kan kræve og opnå ordentlige serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for alle i deres lokalsamfund.

Fremdrift og resultater:
I sit første kvartal (december 2020-februar 2021) er projektet kommet godt i gang på trods af mindre udfordringer grundet præsidentvalg og COVID-19-pandemien.
MBHU har i kvartalets begyndelse etableret sig med kontor i indsatsområdet og oplært ansatte og frivillige i projektet. Der er indkøbt vigtige transportmidler (4 motorcykler og 20 cykler), så projektpersonalet kan komme rundt på opgaver og tilsyn ad de ofte dårlige, små veje/stier over store afstande. Man har desuden fået foretaget en baggrundsanalyse af forholdene i indsatsområdet før projektet (baseline).
Den 28. december 2020 blev der afholdt et opstarts- og informationsmøde for relevante myndigheder i Isingiro District og de tre landkommuner, som indsatsområdet ligger i. 55 repræsentanter deltog i dette møde arrangeret af MBHU. Deltagerne blev introduceret til MBHU og det nystartede projekt.
Der er ligeledes afholdt 18 informationsmøder i de pågældende tre landkommuner Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama med deltagelse af landsbybeboerne. Samlet deltog 3668 personer i disse seancer, hvor mulige deltagere i projektet blev identificeret.
I januar 2021 begyndte man at organisere de udvalgte bønder i mindre grupper. 20 grupper med ca. 20 bondehusstande i hver blev dannet i kvartalet. Grupperne blev undervist i effektiv og bæredygtig dyrkning, og 12 af dem fik uddelt såsæd og anden starthjælp.
Den 28. januar deltog MBHU i et radioprogram, hvor man informerede borgerne om det treårige projekt, menneskerettigheder, klima og miljø.
I kvartalets slutning blev der afholdt en statusworkshop for ca. 60 interessenter for at udveksle information og feedback.

I projektets andet kvartal (marts-maj 2021) har MBHU fortsat implementeringen af IASAD-aktiviteterne som planlagt. De vigtigste punkter er følgende:

 • MBHU har fortsat arbejdet med at mobilisere, danne og uddanne grupper af bondehusstande i de tre landkommuner. I andet kvartal har de resterende 8 af de første 20 grupper fået uddelt såsæd og anden starthjælp, og yderligere 20 grupper er dannet. Herudover er der dannet 3 grupper af husstande i solidaritetskæden. Sidstnævnte indledtes i marts (måned 4), hvor projektansatte opsøgte familier, inspirerede dem til at danne grupper og koblede dem sammen med allerede eksisterende grupper.
 • Grupperne er også blevet opfordret til og blevet fortalt om fordelene ved at samle sig i større netværk (sammenslutninger af grupper) for at stå endnu stærkere. 1 sammenslutning er således dannet i Ngarama. Den består af 5 grupper.
 • I april og maj (måned 5 og 6) blev 11 grupper undervist i spare-låne-aktivitet og hjulpet i gang i forhold til samarbejde, vedtægter, valg af ledere, møderutiner, bogføring, bankbøger, opsparingsformål, klog lånoptagelse og investering f.eks. i solcellelamper, murstenskogesteder og genbrugelige hygiejnebind. Alle grupper har taget godt imod konceptet og har efterfølgende startet spare-låne-aktiviteter.
 • Lokale håndværkere blev engageret til at demonstrere fremstilling af murstenskogesteder (Eivind-ovne), forme til dette blev lavet af en lokal snedker, og 3 grupper (68 personer) blev undervist i at lave kogestederne.
 • 4 projektansatte, 6 ressourcepersoner og 12 lead farmers er blevet oplært i værdiforøgelse og markedsadgang vedr. landbrugsprodukter, og 4 grupper er efterfølgende blevet undervist heri (f.eks. optimalt høsttidspunkt, forarbejdning, kollektiv markedsføring). Dette har hjulpet bønderne til at opnå en højere pris for deres afgrøder.
 • 6 dialogbaserede menneskerettighedsseancer blev afholdt med i alt 671 borgere og ledere i seks sogne i de tre landkommuner. Yderligere 1 radioprogram om projektet, menneskerettigheder, VIPAT, bæredygtighed og spare-låne-konceptet blev optaget og sendt den 28. april 2021.
 • Statusworkshops med udveksling af information og feedback blev afholdt med 87 interessenter i slutningen af kvartalet.
 • Der er bl.a. gjort følgende erfaringer: Fortsat involvering af og dialog med lokale ledere er vigtig for projektets legitimitet. Demonstrationshaverne fungerer, og grupperne er engagerede i haverne.
 • Følgende udfordringer er identificeret: Fremkommeligheden på de dårlige veje særlig i Nyakitunda og Ruborogota. Få mandlige deltagere i menneskerettighedsseancerne. Ny-engagement af lokale ledere på grund af valg.

Se også præsentationen om projektet givet på Støtteforeningens generalforsamling den 29. maj 2021:
CSP-projektet Integrated Agricultural SAD Project Isingiro, GF 2021

Fra projektets tredje kvartal (juni-august 2021) kan følgende fremhæves:

 • De 20 nye grupper af bondehusstande har fået uddelt såsæd og anden starthjælp. Der er således igangsat 40 grupper siden projektets start i december 2020. Grupperne har deltaget i ugentlige træningsseancer, hvor de har lært at dyrke deres afgrøder og passe deres dyrehold på bedst mulig vis og få mest muligt udbytte på sigt. Projektpersonalet har f.eks. givet nogle grupper råd og vejledning til at bekæmpe sygdom i deres bananplantager og undgå spredning til andre/nye planter, og der er også blevet undervist i, hvordan afgrøder mest hensigtsmæssigt høstes, behandles og derefter opbevares i hermetisk lukkede sække.
 • 16 grupper er blevet aktiveret i solidaritetskæden. Disse grupper har fået undervisning i VIPAT-metoden og er blevet koblet på eksisterende grupper. Disse 16 grupper har modtaget andele af de eksisterende gruppers afgrøder, så de kan komme i gang med at dyrke egne afgrøder.
 • I alt 20 grupper med 259 kvinder og 156 mænd i indsatsområdets tre landkommuner er blevet introduceret til og trænet i spare-låne-aktivitet (SILC) og kloge investeringer. Grupperne er blevet undervist i mødeprocedurer, bogføring, samarbejde, lederskab og konstituering. De har fået udleveret bankbøger og metalbokse til sikker opbevaring af deres overskud.
 • Yderligere 20 grupper er blevet undervist i produktion og brug af de energisparende murstenskogesteder. Nogle gruppemedlemmer og andre med interesse i projektet er begyndt af producere de særlige mursten, som forhåbentlig snarest kan anvendes til kogesteder til gavn for medlemmerne.
 • Ansatte og frivillige i projektet har sammen med kommunale ressourcepersoner undervist yderligere 6 grupper i værdiforøgelse og bedre markedsadgang. Eksempelvis er en gruppe blevet rådgivet i at anvende bananer til dyrefoder bl.a. ved at soltørre dem og blande dem med andre ingredienser som majsrester. Der er også blevet undervist i kollektiv markedsføring.
 • I de tre landkommuner er 20 menneskerettighedsseancer blevet afholdt, primært henvendt til husstandsgrupperne samt enkelte ledere. Projektteamet stod for dette ved at forklare og demonstrere de universale menneskerettigheder, herunder bl.a. børns og kvinders rettigheder. Der blev desuden lavet et radioprogram den 19. august 2021, hvor hovedformålene var at opdatere lokalbefolkningen om projektet og udbrede kendskabet til menneskerettigheder. Programmet blev vel modtaget.
 • Ved projektteamets månedlige møder og de kvartalsvise møder med adskillige af interessenterne i indsatsområdet gennemgås projektets fremgang, udfordringer diskuteres, og personalet opdateres på status i de tre landkommuner. Herunder nævnes nogle af de erfaringer, personalet har gjort sig i projektets 3. kvartal:
  • Flest kvinder deltager i VIPAT- og SILC-grupperne, hvilket styrker kvindernes indflydelse.
  • Radioprogrammer og de større dialogseancer er gode redskaber til at nå ud til en større målgruppe. Radioprogrammerne beskrives som essentielle for lokalbefolkningen i forhold til at få deres ideer og tanker i spil.
  • Gruppemedlemmerne får viden og redskaber fra projektet, hvilket gør dem i stand til at træffe gode beslutninger vedrørende fremtiden, som eksempelvis kloge investeringer i genbrugelige hygiejnebind, solcellelamper og vandrensningssystemer.

Mere om projektet:
Find yderligere oplysninger, herunder ansøgningsteksten med uddybende projektbeskrivelse, på opslaget om projektet i CISUs database over bevillinger ved at klikke her.