IASAD-projekt 2020-2023

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2020 tilsagn om en bevilling på 1.920.637 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro", j.nr. 20-3001-CSP, kort kaldet IASAD-projektet. Projektets totalbudget er 1.950.304 kr. Det løber fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023 og udføres i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som står for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration er at facilitere formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper. Projektet bygger i høj grad videre på de gode resultater og erfaringer opnået i Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu og Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu udført i 2016-2019. I forhold til disse to tidligere projekter er indsatsområdet helt nyt, og omdrejningspunktet i indsatsen er en ny landbrugsmæssig tilgang inspireret af bl.a. organisationen Farming 4 Life.

Gruppe i Kyamusoni i Ruborogota forsynet med bønner klar til såning

Deltagende interessenter ved projektets opstartsmøde i december 2020

Udvælgelse af projektdeltagere ved borgermøde i Nyakitunda

Projektresumé:
I denne treårige udviklingsindsats integrerer Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda nyskabende landbrugspraksis rettet mod fødevaresikkerhedsforbedring med de velkendte koncepter indkomstskabelse og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper og engagering af lokalsamfund i rettighedsfremme. De to primære målgrupper er 2400 bondehusstande og 100 ressourcepersoner og lokale ledere i tre landkommuner i det fattige distrikt Isingiro. Husstandene organiseres i grupper og hjælpes til en landbrugsmæssig omdannelse, der forbedrer deres udbytte, indkomst og trivsel. Opsparing og lån i grupperne vil give bønderne mulighed for at forvalte deres indkomst og foretage investeringer til yderligere forøgelse af deres socioøkonomiske niveau. Borgerne vil blive gjort bevidst om deres rettigheder og i stand til at hævde dem. Således vil de blive fortalere for ordentlige serviceydelser fra myndighederne, som inddrages aktivt i projektet og engageres til at påtage sig deres ansvar.

Mål:
Projektets overordnede mål er at forbedre levestandarden og sikre bæredygtigheden for bondehusstande i Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama Subcounties i Isingiro District og gøre folk i lokalsamfundene i stand til at opnå de serviceydelser og friheder, som de har ret til.

Derudover er der følgende tre konkrete projektmål:

  • Projektmål nr. 1: Pr. januar 2023 fungerer 60 grupper med i alt 1200 bondehusstande i 60 landsbyer godt efter VIPAT-modellen (Village Intervention for Participatory Agricultural Transformation) og inddrager yderligere 1200 nærliggende husstande.
  • Projektmål nr. 2: Pr. juni 2023 leverer 70 spare-låne-grupper med i alt 2100 husstande basale finansielle ydelser til disse husstande og giver dem opsparings- og investeringsmuligheder, som er tilstrækkelige for deres trivsel og bæredygtighed.
  • Projektmål nr. 3: Ved afslutningen af det treårige projekt er VIPAT-gruppemedlemmernes borgerkompetencer opbygget, så de effektivt kan kræve og opnå ordentlige serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for alle i deres lokalsamfund.

Fremdrift og resultater:

Fremdrift og resultater i det seneste kvartal (december 2021-februar 2022):
I projektets femte kvartal (december 2021-februar 2022) er 12 nye selvhjælpsgrupper kommet til, så der i projektet nu i alt er dannet 61 grupper. 1227 husstande er repræsenteret i disse grupper. Dette betyder, at projektets mål på 60 grupper er nået. Grupperne er alle blevet undervist i VIPAT (projektets grundlæggende koncept) – herunder valg af afgrøder/dyrehold samt ugentlig træning ift. deres afgrøder/dyrehold (sygdomsforebyggelse, brug af evt. naturlige pesticider, korrekt plantning, dyrkning, høst og opbevaring). 12 grupper har fået uddelt såsæd og anden starthjælp i kvartalet, så i alt 52 af de 61 grupper er nået til at kunne iværksætte deres selvvalgte projekter.

I kvartalet har der også været fokus på at undervise gruppemedlemmerne i korrekt ernæring, særlig for deres børn mellem 2 og 12 år. Mange børn i denne aldersgruppe er fejlernærede, og ved besøg hos grupperne er 23 børn blevet hjulpet videre til behandling på sundhedscentre.

Yderligere 2 netværk (sammenslutninger af grupper) er blevet dannet, så der nu i alt eksisterer 7 af disse blandt grupperne i projektet. Det stiller grupperne stærkere over for eventuelle udfordringer som eksempelvis kampen for deres rettigheder.

Solidaritetskæden, som er en vigtig del af projektet, er også blevet udvidet i kvartalet. 8 nye grupper er kommet til, hvilket betyder, at der sammenlagt er 29 grupper med ca. 570 medlemshusstande i solidaritetskæden. Disse grupper støttes med afgrøder og vejledning af eksisterende, erfarne grupper dannet tidligere i projektet. Alle de oprindelige 61 grupper er forpligtet til at hjælpe et tilsvarende antal nye grupper via solidaritetskæden. På denne måde sikres en løbende udvidelse af projektet til gavn for endnu flere husstande i de fattige landkommuner.

Projektets personale fortsætter med at introducere spare-låne-aktivitet (SILC) og smarte investeringsmuligheder til grupperne. 11 af de etablerede grupper har i kvartalet fået undervisning i dette, så antallet af grupper, der er i gang med spare-låne-aktivitet, nu er på 37. Den samlede opsparing i disse 37 SILC-grupper er tæt på 70 millioner ugandiske shillings, svarende til ca. 130.000 kr.

Projektets implementering af energibesparende murstenskogesteder, de såkaldte Eivind-ovne, har været en succes. 29 grupper har i kvartalet fået undervisning i brugen af de nye kogesteder, således at alle 61 grupper har viden om og mulighed for at bruge dem. Tilbagemeldingen fra projektpersonalet lyder på, at de fleste af de i alt 1227 husstande i grupperne er begyndt at anvende kogestederne, og at det sker med stor glæde, idet de sparer brænde og får minimeret røgudviklingen og nedsat tilberedningstiden pr. måltid. Projektets frivillige oplærer endvidere nye såvel som etablerede grupper i produktion af kogestederne.

For at sikre, at projektpersonalet har den rette viden og erfaring, er 3 undervisningssessioner for personalet gennemført i løbet af kvartalet. Personalet blev undervist i projektets metodologier og udvekslede feedback om projektets implementering i indsatsområdets tre landkommuner og om de fremtidige planer.

Følgende ting er også udført i kvartalet:

  • Projektpersonalet har foretaget regelmæssige opfølgningsbesøg hos grupperne. Besøgene har været positive. Grupperne har, for de flestes vedkommende, haft mulighed for at spare op. Nogle af husstandene har endda investeret noget af indtjeningen i forskellige ting som vandopbevaringstanke, beholdere til afgrøder, solcellelamper, hjemmelavede hygiejnebind, ekstra husdyrhold samt etablering af små produktioner af kunsthåndværk.
  • MBHU har afholdt menneskerettighedsseancer i alle tre landkommuner med et deltagerantal på i alt 888 personer; 496 kvinder og 392 mænd. Der var som altid meget dialog og engagement ved disse.
  • MBHU har lavet endnu en radioudsendelse om menneskerettigheder og miljø- og klimaudfordringer. Dette foregik den 10. februar 2022.
  • Månedlige planlægnings- og evalueringsmøder for projektpersonalet har været afholdt på MBHU’s kontor.
  • Kvartalsvis statusworkshop for interessenter er afholdt den 24. februar 2022 med deltagelse af 61 personer. Her var der ros og opbakning til MBHU for det store arbejde, der udføres i de tre landkommuner.

Kvartalets udfordringer lyder på forhøjede benzinpriser, uventede vejrforhold som tørke og haglstorme samt udbrud af afrikansk svinepest med alvorlige følger for grupperne med svinehold.

Kvartalets læring er, at spare-låne-aktivitet kan hjælpe mange gruppemedlemmer til at forbedre deres levestandard gennem smarte investeringer, at de nye kogesteder hjælper mange medlemmer særlig i områder med udfordringer med at skaffe brænde, samt at menneskerettighedsseancerne har deres berettigelse, da mange mennesker ikke kender til eksistensen af rettighederne.

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda takker MBHU’s dygtige og engagerede projektpersonale for en meget stor og fin indsats!

Fremdrift og resultater i projektets første år (december 2020-november 2021):
I sit første år (december 2020-november 2021) har projektet fået en god, solid opstart til trods for udfordringer grundet præsidentvalg og COVID-19-pandemien. I løbet af projektets første år er i alt 49 selvhjælpsgrupper etableret, hvilket betyder, at 1012 husstande nu støttes gennem vores store IASAD-projekt.

I projektets begyndelse etablerede MBHU sig med et kontor i indsatsområdet (Isingiro) og oplærte ansatte og frivillige i projektet. Der blev indkøbt vigtige transportmidler (4 motorcykler og 20 cykler), så projektets personale kan komme rundt på opgaver og tilsyn ad de ofte dårlige veje og stier over store afstande. Der blev desuden foretaget en baggrundsanalyse af forholdene i indsatsområdet inden opstarten. Den 28. december 2020 afholdtes et opstarts- og informationsmøde for de relevante myndigheder i Isingiro District og indsatsområdets tre landkommuner. Efterfølgende blev der i landkommunerne afholdt 18 informationsmøder med deltagelse af små 3700 personer, hvoriblandt deltagerne i projektet blev udvalgt.

I januar 2021 begyndte organiseringen af de udvalgte bønder i mindre grupper. Grupperne blev undervist i effektiv og bæredygtig dyrkning og fik uddelt såsæd og anden starthjælp. Antallet af disse dannede selvhjælpsgrupper har rundet 49 i projektets første år, og 40 af dem har modtaget starthjælp.

Bekæmpelse af skadedyr og sygdom i afgrøderne har spillet en betydelig rolle i projektets første år. Grupperne har deltaget i ugentlige træningsseancer, hvor de har lært at dyrke deres afgrøder og passe deres dyrehold på bedst mulig vis, samt lært, hvordan deres afgrøder mest hensigtsmæssigt høstes, behandles og derefter opbevares i hermetisk lukkede sække, så de får mest muligt udbytte på sigt. En anden vigtig faktor for succes er vejledning om bedre markedsadgang, så gruppemedlemmerne kan komme af med deres afgrøder på den mest favorable måde og derved opnå størst mulig økonomisk gevinst.

Grupperne er også blevet hjulpet med at samle sig i større netværk (sammenslutninger af grupper) for at stå endnu stærkere. 5 sammenslutninger med hver 4-5 grupper er således etableret i sognene i de tre landkommuner.

I projektets andet kvartal blev de første grupper i solidaritetskæden dannet. De består af nye husstande, der slår sig sammen og kobles til eksisterende grupper, fra hvem de modtager hjælp i form af vejledning og f.eks. planter og frø. Antallet er nu oppe på 21 grupper med tilsammen 403 husstande. Derudover startede de første af de etablerede grupper med at få undervisning i spare-låne-aktivitet (SILC). Dette involverer oplæring på områder som samarbejde, vedtægter, valg af ledere, møderutiner, bogføring, bankbøger, klog lånoptagelse og smart investering. Der er nu i alt 26 grupper med samlet set 595 husstande godt i gang med spare-låne-aktivitet. Den samlede opsparing i disse 26 SILC-grupper er lige omkring 50 millioner ugandiske shillings, svarende til ca. 92.000 kr.

En af de smarte investeringer, der promoveres i projektet, er energibesparende murstenskogesteder (Eivind-ovne), som producerer mindre røg, kræver mindre brænde og nedsætter tilberedningstiden for et måltid. I alt er 32 grupper blevet undervist i produktion og brug af kogestederne og har nu gavn dem. Der er stor tilfredshed blandt de mange husstande, der anvender ovnene.

Adskillige menneskerettighedsseancer er blevet afholdt ude i sognene i de tre landkommuner i løbet af projektets første år, og disse seancer giver altid anledning til debat, eftertanke og refleksion blandt deltagerne. Godt 2300 mennesker er blevet bevidstgjort om deres rettigheder herved. I fjerde kvartal stod to repræsentanter fra Støtteforeningen for en lektion og en træningsseance om menneskerettigheder for projektets personale og frivillige i forbindelse med et tilsynsbesøg i Uganda.

MBHU har ligeledes arrangeret 5 radioprogrammer for at udbrede kendskabet til menneskerettigheder og oplyse om øvrige aspekter af projektet. Radioprogrammerne har rigtig mange lyttere og beskrives som essentielle for lokalbefolkningen i forhold til at få deres idéer og tanker i spil.

Ved projektteamets månedlige møder og de kvartalsvise møder med adskillige af interessenterne i indsatsområdet gennemgås projektets fremgang, udfordringer diskuteres, og personale og myndigheder opdateres på status i de tre landkommuner.

I Støtteforeningen er vi stolte over det flotte arbejde, der er udført af MBHU i projektets første år!

Se mere detaljeret fremdrift kvartal for kvartal her.

Mere om projektet:
Se præsentationerne om projektet givet på Støtteforeningens generalforsamlinger den 29. maj 2021 og den 7. maj 2022:
CSP-projektet Integrated Agricultural SAD Project Isingiro, GF 2021
CSP-projektet Integrated Agricultural SAD Project Isingiro, GF 2022.

Find yderligere oplysninger, herunder ansøgningsteksten med uddybende projektbeskrivelse, på opslaget om projektet i CISUs database over bevillinger ved at klikke her.

Billeder fra projektet:
Repræsentanter fra den danske partner Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda besøgte i september-oktober 2021 projektet for at føre tilsyn, facilitere det lokale personales rettighedsformidling og drøfte mulighederne for at promovere særlig gavnlige investeringer blandt projektdeltagerne. De danske repræsentanter lavede oplæg om menneskerettigheder for projektpersonale og ansvarshavere og demonstrerede en dialogseance, som projektets ansatte og frivillige kan bruge til at bevidstgøre folk i indsatsområdets landsbyer om menneskerettigheder og lighedsprincipper og deres fremme og hævdelse. Sammen med det lokale projektteam var de på inspektionsbesøg hos udvalgte grupper med indkomstskabende projekter i seks landsbyer, ligesom de foretog finansielt tilsyn og deltog i status-, idé-, planlægnings- og evalueringsmøder. Se billeder fra dette danske besøg her.