Hageormsprojekt

Hageorm er en tarmsnylter, der kan føre til blodmangel. Blodmangel er den væsentligste dødsårsag blandt børn op til fem år i de fattige distrikter Kanungu og Kabale, og 30 % af tilfældene skyldes indvoldsorme, hvoraf hageormsinfektioner udgør 60 %. Dette er et stort problem især i fattige familier og dermed blandt børnene i forskolerne drevet af Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). En stor del af disse børn er nemlig forældreløse børn anbragt i fattige plejefamilier. Problemets årsager er uhygiejniske toiletforhold, uvidenhed og manglende ressourcer til behandling.

For at gøre noget ved problemet gennemførte MBHU i begyndelsen af 2016 et projekt til forebyggelse og bekæmpelse af hageormsinfektion. Dets sigte var at reducere dødeligheden og sygdomsudbrudene blandt børn under fem år i distrikterne Kanungu og Kabale. De primære målgrupper var en række af de fattigste husstande samt børnene i MBHU's forskoler i de to distrikter. Projektet beløb sig til 32.600 kr., som det lykkedes Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda at tilvejebringe, især takket være to bevillinger på i alt 28.000 kr. fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen modtaget i 2015.

Aktiviteterne omfattede følgende:

 • Udbredelse af kendskabet til forebyggelse og diagnosticering af hageormsinfektion i indsatsområdet. Der blev holdt cirka 30 oplysningsmøder på skoler for forældre, skolepersonale mv. om hageormsinfektion, og hvordan og hvorfor man skal forebygge og bekæmpe. Derudover blev der holdt landsbymøder for den almene lokalbefolkning med samme tema. Endvidere blev der lavet fire radioudsendelser med mulighed for at ringe ind med spørgsmål, ligesom der blev ophængt plakater med information om hygiejneprocedurer (såsom instruktion i grundig håndvask) på skoler og andre centrale offentlige steder.
 • Forbedring af de sanitære faciliteter for MBHU's forskolebørn. Der blev fremstillet 115 betondæksler, som blev delt ud til montering over latrinerne i cirka 60 udvalgte fattige hjem og på skoler, hvor der hidtil kun havde været dæksler af træ og ler, som hageormenes larver trives i. Betondæksler medfører en væsentlig nedsat risiko for infektion med hageorm.
 • Undersøgelse af MBHU's forskolebørn for hageorm og vejledning af forældrene i at opdage infektion. Over 300 afføringsprøver blev udtaget fra børn i forskellige skoler, og analyserne viste, at 39 % var inficerede. Forældre blev generelt opfordret til at gå til de lokale sundhedsklinikker med symptomer, og diagnoseresultater herfra blev indsamlet og viste et lignende grelt billede.
 • Gennemførelse af medicinsk ormekur for de inficerede børn. Medicin blev indkøbt og behandling af de berørte børn indledt. Med myndighedernes mellemkomst blev opgaven udvidet til at omfatte en massebehandling af alle skolebørn under og omkring fem år i de to involverede distrikter.

Projektet har haft følgende konkrete indvirkninger:

 • Deltagere i oplysningsmøder har udbredt deres viden om forebyggelse af hageorm yderligere i deres lokalområder.
 • Radiolyttere over hele Kanungu- og Kabale-distrikterne blev bekendt med kampagnen og støttede op om initiativerne.
 • De sanitære forhold er stærkt forbedret hos 60 familier og på skoler, hvor latrinerne nu har betondæksler.
 • På visse skoler er der opført nye og bedre toiletter.
 • Flere skoler har opsat håndvaskeanordninger med fodbetjent vippefunktion og sæbe ved toiletterne.
 • Håndvaskeforanstaltninger er generelt blevet mere udbredte blandt befolkningen.
 • Næsten 133.000 børn (!) i 689 skoler i Kanungu- og Kabale-distrikterne har fået ormekur, da sundhedsmyndighederne på baggrund af projektets analyseresultater besluttede at stille medicin til rådighed for en massebehandling af alle børn i målgruppen i alle skolerne i de to distrikter.
 • Sundhedsmyndighederne i de to distrikter har planlagt en ny masseormekur efter et halvt år (oktober 2016).
 • Undervisningen af forældre og skolepersonale fortsættes fremadrettet, med fokus på gode hygiejneforhold og vigtigheden af, at børnene bærer sko for at undgå hageormsinfektion.
 • MBHU fortsætter påvirkningen af og samarbejdet med myndigheder og andre organisationer ang. forbedring af toiletforhold på skoler og andre offentlige steder.

Projektet var meget veltilrettelagt og blev gennemført med stor succes. Det er en glæde at have kunnet medvirke til dette, og vi er meget taknemmelige for bevillingerne fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, som muliggjorde det. Projektet har virkelig bidraget til at forbedre sundhedstilstanden for mange af de allermest trængte mennesker meget bredt i de to involverede distrikter.