Civilsamfund

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) i den fireårige periode 2016-2019 udført to store udviklingsprojekter muliggjort via bevillinger på i alt knap 800.000 kr. af de statslige danske støttemidler i Civilsamfundspuljen. Begge de toårige projekter var rettet mod de mest sårbare husstande i det meget fattige Kanungu og havde forældreløse og andre udsatte børn og deres forsørgere i disse husstande som primære målgrupper, mens alle lokalsamfundets borgere udgjorde den sekundære målgruppe. I årene 2020-2023 udføres et opskaleret projekt bygget herpå i distriktet Isingiro, hvortil Civilsamfundspuljen har bevilget godt 1,9 mio. kr. Projekternes formål er at styrke husstandene og gøre dem varigt selvforsørgende samt gøre lokalbefolkningen bevidst om dens rettigheder og i stand til at hævde og respektere dem.

Tilgangen er at organisere de sårbare husstande i selvhjælpsgrupper, som hjælpes i gang med selvvalgte bæredygtige indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet. Husstandene får derigennem ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene og opfylde deres rettigheder. Sideløbende hermed gennemføres en lang række aktiviteter til bevidstgørelse af civilsamfundet om rettigheder og oplæring i at kræve dem efterlevet for alle inklusive minoriteter og udsatte grupper. Mobiliseringen og det aktive engagement fra borgerne og inddragelse af myndigheder og ledere fører til øget ansvarlighed og skaber en kultur med respekt og støtte blandt folk og et særligt fokus på udsatte børn og deres forsørgeres rettigheder, trivsel og livsvilkår.

Repræsentanter fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Ugandas projektpersonale i Kanungu

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har siden 2015 været medlem af netværksorganisationen Civilsamfund i Udvikling (CISU), som forvalter midlerne i Civilsamfundspuljen. CISU har rådgivet i ansøgningsprocesserne, der har ført til de tre projektbevillinger. Projekterne er klart de største, foreningen har forvaltet, og de har ført til en væsentlig opgradering af foreningen både økonomisk, administrativt og fagligt. Foreningen har administreret og ført tilsyn med projekterne og bidraget fagligt ved at formidle menneskerettigheder og lighedsprincipper og levere input til forbedrede dyrkningsmetoder. Alt arbejde i foreningen er dog fortsat på frivillig basis.

De to første projekter fandt sted i landsbyer omkring Kanungu by i 2016-2019 og viste sig så vellykkede, at Støtteforeningen fra 2020 afsatte midler til at udbrede det udviklede koncept til flere dele af Kanungu-distriktet. Initiativet kaldes "Initiative on Propagation of Sustainable Empowerment of Vulnerable Households" (IPSEV), og Støtteforeningen finansierer det med en driftsstøtte på cirka 50.000 kr. årligt. Det har gjort det muligt for MBHU at fastholde specialiseret personale fra projekterne i Kanungu, så de dels kan følge op på de allerede kørende aktiviteter efter behov og dels over årene kontinuerligt kan iværksætte lignende aktiviteter i nye indsatsområder sammen med lokale frivillige her. Budgettet omfatter således de fornødne materialer til at etablere og drive indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet i nye grupper af sårbare husstande samt aflønning og oplæring af ansatte og frivillige, som hjælper grupperne i gang, følger op på dem og oplyser om rettigheder og kan tage affære ved overtrædelser heraf. I de første tre år (2020-2022) blev udbredelsesinitiativet udrullet i 12 landsbyer i sognet Bushura i Kirima Subcounty, der støder op til Civilsamfundspulje-projekternes indsatsområde. I 2020 dannedes indledningsvis ni selvhjælpsgrupper med i alt 197 udvalgte husstande, og disse grupper kom trods udfordringer med COVID-19-nedlukning godt i gang med svineopdræt og/eller dyrkning af kartofler eller kål samt med at spare op og foretage små, vigtige investeringer. I både 2021 og 2022 blev yderligere fire grupper dannet ved inddragelse af 90-100 nye husstande hvert af årene, således der i alt er etableret 17 grupper med tilsammen 389 husstande i Bushura. Ved udgangen af 2022 var den samlede opsparing i de 17 grupper godt 35 millioner ugandiske shillings, svarende til cirka 65.000 kr., og der blev fokuseret på at gøre grupperne stærke, så de kan fungere på egen hånd. I 2023 blev indsatsen videreført i et andet sogn i Kirima Subcounty, nemlig Rubimbwa, hvor der i otte landsbyer blev oprettet samme antal selvhjælpsgrupper med i alt 215 husstande. Disse havde ved årets slutning tilsammen sparet hele 25 millioner shillings op, svarende til over 46.000 kr., blandt andet i form af overskud fra deres dyrknings- og avlsprojekter i grupperne. Fra 2024 fortsættes indsatsen i et tredje sogn kaldet Kirima/Rutugunda i Kirima Subcounty. Her dannes der ni nye grupper efter det velkendte princip, mens der som hidtil foretages fornøden opfølgning i de allerede etablerede grupper i naboområderne.

Læs mere om de tre projekter støttet af Civilsamfundspuljen ved at følge linkene herunder:

OVC-projekt 2016-2017

OVC-projekt 2016-2017

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2015 tilsagn om en bevilling på 386.799 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu ", j.nr. 15-1712-MP-sep, kort kaldet OVC-projektet . Projektets totalbudget var 399.999 kr. Det løb fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var formidling af budskaber om me...
VHECEP-projekt 2018-2019

VHECEP-projekt 2018-2019

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i december 2017 tilsagn om en bevilling på 399.999 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu ", j.nr. 17-2126-MI-okt, kort kaldet VHECEP-projektet . Projektets totalbudget var 414.719 kr. Det løb fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var at formidle menneskerettigheder og li...
IASAD-projekt 2020-2023

IASAD-projekt 2020-2023

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2020 tilsagn om en bevilling på 1.920.637 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro ", j.nr. 20-3001-CSP, kort kaldet IASAD-projektet . Projektets totalbudget er 1.950.304 kr. Det løber fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023 og udføres i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som står for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration er at facilitere formidling af menn...