Baggrund, tilgang og partnerskab

Oprettelsen af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fandt sted i Odense den 13. juni 2009, hvor 11 personer underskrev vedtægterne ved den stiftende generalforsamling. Allerede pr. 28. september samme år talte foreningen 320 kontingentbetalende medlemmer og 115 gavebidragsydere og havde en indtægt på godt 151.500 kr., hvorved der kunne søges og opnås godkendelse til skattefradragsberettigelse.

Baggrunden for stiftelsen af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er et mangeårigt samarbejde med organisationen Mend the Broken Hearts Uganda, der er dannet på rent lokalt initiativ i det sydvestlige Uganda i 2004. Forud var gået et længerevarende bekendtskab mellem de nuværende to organisationers formænd, Mikkel Juul Larsen og Stephen Tumwebaze, der har rødder tilbage til et møde i Uganda i 1996. Stephen Tumwebaze har stået i spidsen for Mend the Broken Hearts Uganda, siden han og en gruppe venner grundlagde organisationen. Hans livsopfattelse bygger på medmenneskelige værdier, og han er et meget positivt og særdeles hjælpsomt, pligtopfyldende og retskaffent menneske, som det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med. Stifterne af Støtteforeningen har fulgt den ugandiske organisation og bidraget til dens arbejde siden dens begyndelse, ligesom de fleste har besøgt den op til flere gange og erhvervet et godt kendskab til forholdene i Uganda. Her hersker der stor fattigdom og slette tilstande i den almene befolkning, og mange ulykkelige situationer er opstået som følge af aids og andre dødelige sygdomme.

Mikkel og Stephen ved 10-års-jubilæum, generalforsamling 2019

5-års-jubilæum, generalforsamling 2014

Stiftende generalforsamling 2009

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er med til at muliggøre, at Mend the Broken Hearts Uganda kan igangsætte og drive selvhjælpsprojekter for fattige og undertrykte samfundsgrupper, trængte familier og forældreløse børn i de sydvestlige egne af Uganda. Støtteforeningens aktiviteter består hovedsageligt i at skaffe penge til formålet samt forvalte midlerne til mest mulig gavn for den ugandiske befolkning gennem den lokale partnerorganisation. Tilvejebringelsen af midler sker primært igennem hvervning og fastholdelse af medlemmer, gavebidrag fra private støtter og ansøgning om midler fra fonde og lignende. Vi har i Støtteforeningens levetid med stor tak modtaget adskillige flotte bevillinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, og i 2015, 2017 og 2020 blev vi bevilget statslige danske støttemidler fra Civilsamfundspuljen til tre store udviklingsprojekter. Siden 2017 har vi fået driftstilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne).

Visionen er, at alle i det ugandiske civilsamfund er selvhjulpne og derigennem kan leve et anstændigt liv under rimelige vilkår uden kontinuerlig tilførsel af eksterne økonomiske midler. Strategien er at iværksætte målrettede initiativer, hvor ressourcestærke mennesker hjælper mindre stærke til at hjælpe sig selv og andre videre, hvorved processen bliver selvbærende og selvudbredende. Støtteforeningens holdning er, at de bedste initiativer kommer fra lokalt hold. Viden om lokalforhold, accepterede måder at gøre tingene på og lokale erfaringer er ofte altafgørende for succes i et udviklingsprojekt, hvor mange mennesker skal samarbejde. Den drivkraft og ejerskabsfølelse, der opstår ved gennemførelse af projekter, man selv har stået fadder til, fører til unikke resultater.

Støtteforeningen yder derfor støtte til iværksættelse af lokalt udsprungne projekter frem for at prøve selv at designe projekter. Mend the Broken Hearts Uganda udarbejder således typisk oplæggene til indsatserne og står for den altovervejende del af implementeringen af dem, hvis det viser sig muligt at iværksætte dem. Støtteforeningens bestyrelse vurderer oplæggene ud fra forventet effekt og foreningens økonomi, søger uklarheder belyst og kan tage del i den endelige udformning af indsatsen. Bestyrelsen kan bidrage med forbedringsidéer og inspiration til initiativer. Med denne tilgang sikres den lokale forankring, samtidig med at Støtteforeningen bidrager, hvor den hensigtsmæssigt kan gøre en forskel. Støtteforeningen kræver rapportering i afpasset omfang og kan, hvis det skønnes nødvendigt, påvirke udførelsen. Repræsentanter fra Støtteforeningens bestyrelse besøger Mend the Broken Hearts Uganda cirka hvert andet år og opretholder derudover tæt (ugentlig) elektronisk kontakt med organisationen. Foreningens medlemmer orienteres om status, resultater og opfølgning vedr. projekter og andre aktiviteter, der udføres – se hjemmesideafsnittet herom og foreningens periodiske nyhedsbreve. I dag hjælpes tusindvis af mennesker til bedre levevilkår gennem de fælles indsatser, der udspringer af det nu meget veludviklede samarbejde.